Fakulta Prírodných vied UMB


Usmernenie k organizácii a realizácii štátnych skúšok v ak. roku 2020/21 na FPV UMB

Štátne skúšky na FPV UMB sa v akademickom roku 2020/2021 v bakalárskom, magisterskom, doktorandskom, rigoróznom a rozširujúcom štúdiu budú uskutočňovať prezenčne, za dodržania nižšie uvedených opatrení a pokynov. Toto rozhodnutie plne zabezpečí požadovanú kvalitu ukončenia vysokoškolského štúdia a požiadavky na absolventa FPV UMB v súlade s akreditáciou študijných programov a so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  1. Štátne skúšky v akademickom roku 2020/2021 na FPV UMB (ďalej fakulta) sa budú konať v termínoch stanovených aktuálnym harmonogramom štúdia zverejnenom na webovej stránke fakulty, najskôr od 19.5.2021.
  2. Harmonogram štátnych skúšok pre konkrétne študijné programy bude včas zverejnený na webovej stránke fakulty. Konkrétny termín a čas konania štátnej skúšky bude každému študentovi doručený mailom na jeho študentskú mailovú adresu, a to najneskôr 7 dní pred konaním štátnej skúšky.
  3. Štátne skúšky sa uskutočnia vo veľkoplošných a veľkokapacitných miestnostiach budov FPV UMB na Tajovského 40, Tajovského 36 a Tajovského 55. Dvere miestností budú otvorené, čím bude zabezpečený verejný priebeh štátnej skúšky. Pred každou miestnosťou bude na dostupnom mieste k dispozícii dezinfekčný prostriedok na ruky, ktorý členovia komisie pre štátne skúšky (ďalej komisia) a študenti použijú pri každom vstupe aj výstupe z miestnosti. Miestnosť bude dostatočne a pravidelne vetraná a dezinfikovaná (plochy a kľučky). Po celý čas štátnych skúšok je v miestnosti zakázaná konzumácia nápojov a stravy. Ak bude štátna skúška v miestnosti trvať viac ako 4 hodiny, je potrebné proces skúšania prerušiť a vyhradiť prestávku v trvaní minimálne 30 minút, počas ktorej je potrebné miestnosť vyvetrať.
  4. V miestnosti sa bude nachádzať v danom čase maximálne 6 osôb. Medzi členmi komisie a študentom budú vzájomné vzdialenosti minimálne 2 m. Všetci členovia komisie a študenti musia byť chránení respirátorom FFP2, resp. rúškom (podľa aktuálnych štátnych nariadení týkajúcich sa pohybu osôb v interiéri v čase konania štátnych skúšok), používať vlastné písacie potreby. Všetci prítomní v miestnosti budú sledovať svoj zdravotný stav, a sú povinní obmedziť osobný kontakt (vrátane podávania rúk). Členovia komisie a študenti by sa mali vyvarovať dotykov tváre a respirátora, resp. rúška rukami. Každému členovi komisie bude pred vstupom do budovy fakulty v čase jeho príchodu zmeraná telesná teplota.
  5. Študenti budú vstupovať do budovy fakulty podľa presného časového harmonogramu, priamo do konkrétnej miestnosti kde sa koná štátna skúška. V miestnosti sa vždy bude nachádzať len jeden študent. Pri vchode do budovy budú vstupy a výstupy študentov koordinované. Študentovi bude pri vstupe do budovy odmeraná telesná teplota a bude povinný dezinfikovať si ruky. Študent bude povinný sa pri vstupe preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na SARS-CoV-2 nie starším ako 7 dní, alebo dokladom o prekonaní ochorenia COVID 19 nie starším ako 180 dní, alebo dokladom o očkovaní podľa nasledujúcich pravidiel: (i) po druhej dávke mRNA vakcíny (napr. Pfizer, Moderna), od ktorej uplynulo viac ako 14 dní, (ii) po prvej dávke vektorovej vakcíny (napr. AstraZeneca), od ktorej uplynuli viac ako 4 týždne alebo (iii) po prvej dávke vakcíny podanej do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, od ktorej uplynulo viac ako 14 dní.
  6. Priebeh štátnej skúšky je limitovaný časom stanoveným harmonogramom pre štátne skúšky. Na každého študenta je harmonogramom vymedzený celkový čas v závislosti od stupňa štúdia, pre prvý stupeň 40 minút, pred druhý stupeň 50 minút. Prezentácia záverečnej práce študentom je pre prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia limitovaná časom 10 minút. Po ukončení štátnej skúšky zasadne komisia neverejne, študent počká pred miestnosťou. Následne mu bude v miestnosti komisiou vyhlásený výsledok štátnej skúšky, ktorý bude zaevidovaný v AISe. Po vyhlásení výsledku štátnej skúšky študent bezodkladne opustí budovu fakulty. Hromadné otváranie ani ukončenie štátnej skúšky za prítomnosti komisie a študentov sa nebude realizovať.
  7. Doklady o štúdiu budú absolventom zaslané poštou formou poistenej zásielky (ceniny). Promócie sa v letnom termíne neuskutočnia.

V Banskej Bystrici, 22.4.2021


doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., v.r.
dekanka FPV UMB

 


* Usmernenie môže byť aktualizované podľa aktuálnych štátnych nariadení v čase konania štátnych skúšok. *Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela