Štátne skúšky a záverečné práce

Záverečné práce

  • Ak z objektívnych príčin spôsobených súčasnou mimoriadnou situáciou nemohol študent vypracovať tému záverečnej práce podľa pôvodného zadania, vedúci práce (po odsúhlasení garantom študijného programu) môže zaslať žiadosť na modifikáciu názvu ako aj zadania témy záverečnej práce mailom na prodekanku pre pedagogickú činnosť.
  • Záverečné práce sa budú opäť odovzdávať LEN v ELEKTRONICKEJ PODOBE do systému AIS.
  • K záverečným prácam sa odovzdáva Licenčná zmluva. V dohľadnej dobe pribudnú informácie, ako bude prebiehať odovzdávanie licenčnej zmluvy.
  • K záverečným prácam nie je potrebné dokladať e-verziu práce na CD nosič.


Štátne skúšky

  • Informácie budú zverejnené v dostatočnom predstihu pred konaním štátnych skúšok. Charakter opatrení a usmernení k organizácii štátnych skúšok bude závisieť od aktuálne epidemiologickej situácie.