Predĺženie elektronického zápisu do vyšších rokov štúdia na 2021/2022

Milé študentky, milí študenti,

v termíne od 1. septembra 2021 do 17. septembra 2021 sme predĺžili ELEKTRONICKÝ ZÁPIS študentov na akademický rok 2021/2022 - plne nahrádza fyzický zápis na fakulte.

Zápis vykoná každý študent vyššieho roku denného a externého štúdia, ktorý ešte nevykonal ELEKTRONICKÝ ZÁPIS v mesiacoch  v jún a júl 2021, a chce v akademickom roku 2021/2022 pokračovať v štúdiu na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici.

Zápis nevykonávajú študenti, ktorí nastupujú do 1. roku Bc., Mgr. alebo PhD. stupňa štúdia.


Zápis sa uskutočňuje cez AiS2 elektronickou formou.

V rámci elektronického zápisu študent:

  1. potvrdzuje pokračovanie v štúdiu v akademickom roku 2021/2022;
  2. potvrdzuje správnosť svojich osobných údajov, príp. zaeviduje zmeny v osobných údajoch;
  3. prihlasuje sa na všetky predmety, ak tak neurobil v apríli 2021 – vyberá si povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, ktoré chce absolvovať v akademickom roku 2021/2022 vrátane opakovane zapísaných predmetov po ich neúspešnom absolvovaní;
  4. potvrdzuje zaevidovanie všetkých hodnotení za akademický rok 2020/2021.

Každý študent doručí na Oddelenie pre pedagogickú činnosť FPV UMB vyplnené a podpísané „Čestné vyhlásenie“ (dá sa vytlačiť nad aktuálnym zápisným listom 2021/2022 – tlač dokumentov – Čestné vyhlásenie) v termíne do 17.9.2021.

Zápis predmetov do zápisného listu bude možné vykonať ešte do 1. októbra 2021.

Oddelenie pre pedagogickú činnosť bude priebežne kontrolovať zrealizovanie dodatočného elektronického zápisu a potvrdzovať zápisné listy na akademický rok 2021/2022 = študent bude riadne zapísaný na akademický rok 2021/2022.