Fakulta Prírodných vied UMB


Priznanie štipendií pre vybrané študijné odbory v AR 2021/2022

Milé študentky, milí študenti,

v prílohe nájdete zoznam študentov, ktorým bolo priznané štipendiu určené pre podporu vybraných študijných odborov v súlade s metodikou rozpisu dotácií pre rok 2021. Štipendium sa priznáva na základe váženého študijného priemeru za štúdium za uplynulý akademický rok. V prípade študentov v prvom roku bakalárskeho stupňa štúdia je to za výsledky dosiahnuté v poslednom roku štúdia na strednej škole. 


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela