Študentské ankety

Študenti majú každoročne, po úspešnom zvládnutí štátnej skúšky, možnosť vyjadriť svoj názor na štúdium v danom študijnom programe prostredníctvom ankety realizovanej v písomnej podobe. Anketa sa organizuje v čase štátnych skúšok a je dobrovoľná.

S cieľom zachovania možnosti porovnávania vývoja v jednotlivých ukazovateľoch je používaný štandardizovaný súbor otázok, ktorý je rozdelený do dvoch oblastí hodnotenia: (1) obsah študijného programu, (2) podmienky zabezpečenia študijného programu. Tretia oblasť -  Identifikačné údaje - obsahuje údaje na identifikáciu stupňa a formy štúdia. V rámci tejto skupiny otázok majú respondenti možnosť ohodnotiť kvalitu svojho študijného programu celkovou známkou. Škála hodnotenie zodpovedá škále hodnotenia úrovne vedomostí študentov počas ich štúdia v intervale A - E, pričom písmenku F je pridelené slovné hodnotenie "neviem posúdiť".

Anketové otázky


Obsah študijného programu

OT1 - Vhodnosť (skladba) predmetov tvoriacich študijný program vzhľadom na deklarovaný profil absolventa.  

OT2 - Logická postupnosť a nadväznosť predmetov.

OT3 - Obsah študijného programu reaguje  na aktuálne poznatky.

OT4 - Možnosť výberu povinne voliteľných predmetov rozvíjajúcich odbornú profiláciu.

OT5 - Možnosti štúdia  odborných  predmetov v cudzom jazyku.

Podmienky zabezpečenia študijného programu

OT6 - Rozvrh výučby.

OT7 - Kvalita služieb študijného oddelenia v poskytovaní informácií a pomoci študentom.

OT8 - Dostupnosť a využívanie internetu a počítačovej techniky.

OT9 - Vybavenosť univerzitnej knižnice dostupnými literárnymi zdrojmi.

OT10 - Materiálne a technické zázemie pre štúdium: učebne, študovne, materiálne a technické zázemie pre študentov so špecifickými potrebami.

OT11 - Možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí.

OT12 - Možnosť výberu výberových predmetov v rámci univerzity.

OT13 - Informovanosť o podmienkach a priebehu štúdia študijného programu.

Identifikačné údaje

OT14 - Stupeň štúdia.

OT15 - Forma štúdia (1 - denná; 2 - externá).

OT16 - Celkové hodnotenie ŠP podľa názoru respondentov
Odpoveď na otázku: "Doteraz - počas štúdia - ste boli v pozícii hodnotených. Teraz prosím prejdite do pozície hodnotiteľov a škálou A - F celkovo zhodnoťte študijný program.