Študijný poriadok

Nakoľko v súčasnosti fungujú paralelne vedľa seba študijné programy (ďalej ŠP), (1) ktoré boli akreditované pred 12. 11. 2015 , označované ako "doznievajúce", (2) a tzv. "nové" študijné programy akreditované po 12.11.2015. Pre doznievajúce ŠP platí "Študijný poriadok FPV UMB" s dodatkom č. 1 z roku 2010 a pre nové ŠP platí "Študijný poriadok FPV UMB" z roku 2017

----------------------------------------

Doznievajúce ŠP

- DENNÁ forma - začiatok štúdia do AR 2014/2015 (vrátane),

- EXTERNÁ forma - začiatok štúdia do AR 2015/2016 (vrátane).

Nové ŠP

- DENNÁ forma - začiatok štúdia od AR 2015/2016

- EXTERNÁ forma - začiatok štúdia od AR 2016/2017.

----------------------------------------