Bakalárske štúdium

Rozhodni sa pre štúdium prírodných vied a máš možnosť získať
každoročne štipendium až do výšky 1000 €. 

V prípade ak sa rozhodneš pre štúdium u nás, máš možnosť získať motivačné štipednium
určené pre podporu vybraných prírodovedných predmetov v súlade s rozpočtovými pravidlami.

Pre AR 2022/2023 ponúkame v bakalárskom stupni štúdia JEDNOODBOROVÉ študijné programy orientované na hlbšie štúdium prírodných vied v rôznych vedných oblastiach. Cez "OŠP" sa zoznámite s obsahom štúdia v danom študijnom programe a získate ďalšie základné informácie týkajúce sa vybraného študijného programu. Cez "IL" sa dostanete k informačným listom jednotlivých predmetoch, kde sa oboznámite s obsahom predmetu a ďalšími releventnými informáciami.

 

Študijný odbor: 7. Ekologické a environmentálne vedy

Študijný program Garantujúce pracovisko  
Bezpečnosť životného prostredia Katedra životného prostredia
OŠP / IL
Ekológia a ochrana ekosystémov Katedra biológie a ekológie

Poznámka: Po úspešnej akreditácii budú obidva ŠP nahradené jedným ŠP Environmenálna biológia.

 

 Študijný odbor: 17. Chémia

Študijný program Garantujúce pracovisko  
Forenzná a kriminalistická chémia  Katedra chémie

 

Študijný odbor: 18. Informatika

Študijný program Garantujúce pracovisko  
Aplikovaná informatika Katedra informatiky

Poznámka: Po úspešnej akreditácii budú obidva ŠP nahradené jedným ŠP Aplikovaná informatika a vývoj sofvéru. 

 

Študijný odbor: 22. Matematika

Študijný program Garantujúce pracovisko  
Matematika Katedra matematiky

 

Študijný odbor: 42. Vedy o Zemi

Študijný program Garantujúce pracovisko  
Geopotenciál regiónov
Katedra geografie a geológie

 

Okrem týchto študijných programov ponúkame aj UČITEĽSKÉ štúdijné programy v kombinácií dvoch aprobačných predmetov, pričom je možná kombinácia medzi predmetmi - biológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, technika.

 

Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy

Študijný program Garantujúce pracovisko  

Učiteľstvo biológie 

(v kombinácii)

Katedra biológie a ekológie

Učiteľstvo fyziky 

(v kombinácii)

Katedra fyziky

Učiteľstvo geografie 

(v kombinácii)

Katedra geografie a geológie

Učiteľstvo chémie 

(v kombinácii)

Katedra chémie

Učiteľstvo informatiky 

(v kombinácii)

Katedra informatiky

Učiteľstvo matematiky 

(v kombinácii)

Katedra matematiky

Učiteľstvo techniky 

(v kombinácii)

Katedra techniky a technológií
Učiteľstvo praktickej prípravy Katedra techniky a technológií

 

V učiteľských študijných programoch okrem kombinácie dvoch prírodovedných predmetov je možné študovať aj kombinácie vybraného prírodovedného predmetu s humanitne orientovanými predmetmi. V takomto prípade ide o medzifakultné štúdium. Okrem študijných programov kombinovaných medzi prírodovednými predmetmi a anglickým jazykom a literatúrou, nemeckým jazykom a literatúrou, históriou, pedagogikou, psychológiou a pod., ponúkaných našou fakultou, si môžete vybrať iné študijné kombinácie.

1. V prípade záujmu o učiteľský študijný program v nižšie uvedených kombináciách navštív stránku » Filozofickej fakulty «, kde nájdeš podrobnejšie informácie týkajúce sa podmienok prijatia na vybraný štúdijný program.

Študijný program Učiteľstvo v kombinácii

  • telesná výchova - biológia
  • telesná výchova - geografia
  • telesná výchova - informatika
  • telesná výchova - matematika
  • telesná výchova - technika

Kompletnú ponuku študijných programov ponúkaných FPV pre AR 2022/2023 nájdeš v slovenskom ako aj anglickom jazyku. Nájdeš tam všetky potrebné informácie týkajúce sa podmienok prijatia na štúdium, poplatkov súvisiach s podaním príhlásky ako aj ďalšie informácie týkajúce sa štúdia.