Doktorandské štúdium

V nasledujúcom akademickom roku otvárame doktorandské štúdium v nižšie uvedených študijných programoch. V rámci doktorandského štúdia získate možnosť hlbšie študovať zvolenú problematiku v danom študijnom odbore, získate veľa praktických skúseností pri realizáciií rôznych výskumných aktivít, veľa skúseností pri absolvovaní odborných konferencií, seminárov, wokshopov ... 

Ak Vás niektorý študijný program zaujal, radi odpovedia na Vaše otázky týkajúce sa obsahu štúdia na príslušnej katedre. Ak Vás zaujíma priebeh doktorandského štúdia, kontaktujte Oddelenie pre pedagogickú činnosť.

 

Študijný odbor: 7. Ekologické a environmentálne vedy

Študijný program

Garantujúce pracovisko

Dĺžka štúdia 
(D / E forma)

 

Evolúcia ekosystémov a ich ochrana

Katedra biológie a ekológie

4 roky / 5 rokov

OŠP / IL

Sanácia environmentálnych záťaží 

Katedra životného prostredia

3 / 4 roky

OŠP / IL

ŠP evolúcia ekosystémov a ich ochrana a ŠP sanácia environmentálnych záťaží sú nahradené ŠP environmentálna biológia.

Environmentálna biológia

Katedra biológie a ekológie

Katedra životného prostredia

4 roky / 5 rokov

OŠP / IL

 

Študijný odbor: 22. Matematika

Študijný program

Garantujúce pracovisko

Dĺžka štúdia (D / E forma)

 

Matematická analýza

Katedra matematiky

4 roky / 5 rokov

OŠP / IL

 

Študijný odbor: 42. Vedy o Zemi

Študijný program

Garantujúce pracovisko

Dĺžka štúdia (D / E forma)

 

Geochémia

Katedra geografie a geológie

4 roky / 5 rokov

OŠP / IL