Magisterské štúdium

Rozhodni sa pre štúdium prírodných vied a máš možnosť získať
každoročne štipendium až do výšky 1000 €.
 

V prípade ak sa rozhodneš pre štúdium u nás, máš možnosť získať motivačné štipednium
určené pre podporu vybraných prírodovedných predmetov v súlade s rozpočtovými pravidlami.

Pre AR 2022/2023 ponúkame v magisterskom stupni štúdia JEDNOODBOROVÉ študijné programy orientované na hlbšie štúdium prírodných vied v rôznych vedných oblastiach. Cez "OŠP" sa zoznámite s obsahom štúdia v danom študijnom programe a získate ďalšie základné informácie týkajúce sa vybraného študijného programu. Cez "IL" sa dostanete k informačným listom jednotlivých predmetoch, kde sa oboznámite s obsahom predmetu a ďalšími releventnými informáciami.


 

Študijný odbor: 7. Ekologické a environmentálne vedy

Študijný program Garantujúce pracovisko  

Environmentálne manažérstvo

Katedra životného prostredia OŠP / IL

Ekológia a ochrana ekosystémov

Katedra biológie a ekológie

ŠP environmentálne manažérstvo a ŠP ekológia a ochrana ekosystémov budú nahradené ŠP environmentálna biológia

Environmentálna biológia

Katedra biológie a ekológie
Katedra životného prostredia

OŠP / IL

 

Študijný odbor: 18. Informatika

Študijný program Garantujúce pracovisko  

Aplikovaná informatika

Katedra informatiky

 

Študijný odbor: 22. Matematika

Študijný program Garantujúce pracovisko  

Matematika v analýze dát a vo financiách

Katedra matematiky

 

Študijný odbor: 42. Vedy o Zemi

Študijný program Garantujúce pracovisko  

Aplikovaná geológia

Katedra geografie a geológie

Geografia a rozvoj regiónov

Katedra geografie a geológie

ŠP geografia a rozvoj regiónov nebude v AR 2022/2023 otvorený v dôsledku zmien vyplývajúcich z procesu zosúlaďovania študijných programov so štandardami vydanými SAAVŠ.

 

Okrem týchto študijných programov ponúkame aj UČITEĽSKÉ štúdijné programy v kombinácií dvoch aprobačných predmetov, pričom je možná kombinácia medzi predmetmi - biológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, technika.

 

Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy 

Študijný program Garantujúce pracovisko  
Učiteľstvo biológie 

(v kombinácii)

Katedra biológie a ekológie OŠP / IL

Učiteľstvo fyziky 

(v kombinácii)

Katedra fyziky

Učiteľstvo geografie 

(v kombinácii)

Katedra geografie a geológie

Učiteľstvo chémie 

(v kombinácii)

Katedra chémie

Učiteľstvo informatiky 

(v kombinácii)

Katedra informatiky

Učiteľstvo matematiky 

(v kombinácii)

Katedra matematiky

Učiteľstvo techniky 

(v kombinácii)

Katedra techniky a technológií

 

učiteľských študijných programoch okrem kombinácie dvoch prírodovedných predmetov je možné študovať aj kombinácie vybraného prírodovedného predmetu s humanitne orientovanými predmetmi. V prípade záujmu o učiteľský študijný program v nižšie uvedených kombináciách navštív stránku » Filozofickej fakulty «, kde nájdeš podrobnejšie informácie týkajúce sa podmienok prijatia na vybraný štúdijný program. V prípade záujmu o učiteľský študijný program v nižšie uvedených kombináciách navštív stránku » Pedagogickej fakulty «, kde nájdeš podrobnejšie informácie týkajúce sa podmienok prijatia na vybraný štúdijný program.