Fakulta Prírodných vied UMB


Prihláška na VŠ štúdium

Predĺžili sme termín na odoslanie prihlášky do 30. 4. 2021 

pre všetky stupne štúdia (bakalársky, magisterský, doktorandský). 

 


Uchádzač o štúdium na FPV UMB v Banskej Bystrici sa prihlasuje na štúdium vyplnením prihlášky, ktorú je možné podávať: 

 • v písomnej forme

alebo

 • v elektronickej forme. 

PRIHLÁŠKA V PÍSOMNEJ PODOBE

Formulár písomnej prihlášku, ako aj viac informácií o vypĺňaní prihlášky v písomnej podobe na jednotlivých stupňoch štúdia môžete nájsť na príslušných stránkach:

-----------------------------------------------

PRIHLÁŠKA V ELEKTRONICKEJ PODOBE

Ak máte záujem o použitie elektronickej prihlášky, použite link e-prihláška. V prípade, ak si neviete poradiť s vypĺňaním elektronickej prihlášky, pomôže Vám návod, ktorý je umiestnený nižšie. Ak si napriek tomu neviete s e-prihláškou poradiť, kontaktujte Oddelenie pre pedagogickú činnosť

V prípade podania e-prihlášky nie je potrebné zaslať podpísanú papierovú podobu prihlášky. K e-prihláške je možné priložiť aj všetky relevantné prílohy.


Prílohy k prihláške

Bakalársky stupeň štúdia

Ku prihláške je potrebné doložiť aj rôzne prílohy (ak uchádzač podáva viac prihlášok, doloží všetky prílohy do všetkých prihlášok).

 • životopis,
 • overenú kópiu maturitného vysvedčenia a vysvedčenia zo 4. ročníka (platí pre uchádzačov, ktorí už maturovali),
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Uchádzači, ktorí maturujú v roku podania prihlášky, prinesú overenú fotokópiu maturitného  vysvedčenia a vysvedčenia za 4. ročník na oddelenie pre pedagogickú činnosť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky, resp. ak nekonanú prijímaciu skúšku donesú / doručia tieto doklady najneskôr v deň zápisu.

-----------------------------------------------

 Magisterský stupeň štúdia

 • životopis,
 • overenú kópiu diplomu a overenú kópiu vysvedčenia o štátnej skúške z bakalárskeho štúdia (platí pre uchádzačov, ktorí už úspešne ukončili bakalárske štúdium); študenti, ktorí úspešne ukončili bakalársky stupeň štúdia na FPV UMB doložia kópiu diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške bez overenia,
 • čestné prehlásenie o doručení dokladov o ukončení štúdia (platí pre uchádzačov, ktorí končia bakalárske štúdium v tomto akademickom roku),
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

-----------------------------------------------

 

Doktorandský stupeň štúdia 

 • životopis,
 • overenú kópiu diplomu a overenú kópiu vysvedčenia o štátnej skúške z magisterského štúdia (študenti, ktorí úspešne ukončili magisterský stupeň štúdia na FPV UMB doložia kópiu diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške bez overenia),
 • výpis výsledkov štúdia (doloží len ten uchádzač, ktorý úspešne ukončil magisterské štúdium na inej vysokej škole),

 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce, na ktorú sa uchádzač prihlásil.

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela