Fakulta Prírodných vied UMB


Bakalársky stupeň

Vysvetlenia k vypĺňaniu tlačiva Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske – prvý stupeň alebo spojené – prvý a druhý stupeň v jednom celku

Toto tlačivo je určené pre záujemcov o štúdium na vysokej škole. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium spojeného prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia do jedného celku je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Uchádzač o štúdium na vysokej škole sleduje informácie o možnostiach štúdia na vysokej škole a podmienky prijatia na vysokoškolské štúdium, ktoré uverejňuje vysoká škola alebo Ministerstvo školstva SR prostredníctvom informačnej publikácie Ako na vysokú školu alebo z iných relevantných informačných zdrojov.

1. strana

Podľa informácie o možnostiach štúdia na vysokej škole vyplní jeden alebo viac študijných programov.

V prípade, že je súčasťou prijímacej skúšky aj prijímacia skúška z cudzieho jazyka, tak do položky Prijímaciu skúšku budem robiť z cudzieho jazyka napíše slovom napr. anglický alebo nemecký, alebo iný.

Rok maturitnej skúšky vyplnia aj maturujúci uchádzači v bežnom školskom roku, ktorí uvedú predpokladaný rok maturitnej skúšky. Absolventi stredných škôl uvedú rok úspešného vykonania maturitnej skúšky.

Kód strednej školy vyplní v prípade maturujúcich v bežnom školskom roku stredná škola podľa registra škôl a školských zariadení.

Názov strednej školy treba uviesť k 1. septembru bežného školského roku.

2. strana

Uchádzač uvedie prospech zo štúdia v strednej škole v rozsahu, ktorý požaduje vysoká škola alebo fakulta. Uchádzač maturujúci v bežnom školskom roku nevyplní prospech v poslednom ročníku a v časti Klasifikácia maturitnej skúšky vyplní iba stĺpec Predmet maturitnej skúšky a stĺpec Úroveň. Uchádzač maturujúci pred rokom 2004 vyplní v časti Klasifikácia maturitnej skúšky stĺpec Predmet maturitnej skúšky, stĺpec Ústna forma (známka) v rámci internej časti, Dátum maturitnej skúšky a Priemer maturitnej skúšky.

Účasť a úspešnosť na olympiádach, na súťažiach a autorstvo objavov alebo priemyselných vzorov uvádza osobitne v samostatnej prílohe, ak to požaduje vysoká škola alebo fakulta v podmienkach na prijatie.

Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a na výkon povolania vo zvolenom študijnom programe vypĺňa uchádzač podľa požiadavky vysokej školy alebo fakulty.

3. strana

Prílohou k prihláške podľa požiadavky vysokej školy môže byť životopis, kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poštová poukážka, výpis z účtu).

Dôležité je vyplniť dátum a podpísať prihlášku.

4. strana

Je určená vysokým školám alebo fakultám ako vzor.

 

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela