Doktorandský stupeň

Vysvetlenia k vypĺňaniu tlačiva Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské – tretí stupeň

Toto tlačivo je určené pre absolventov magisterského alebo inžinierskeho, alebo doktorského, t. j. vysokoškolského štúdia druhého stupňa, ktorí chcú pokračovať v doktorandskom štúdiu, t. j. vo vysokoškolskom štúdiu tretieho stupňa.

Záujemca o  doktorandské štúdium sleduje informácie o možnostiach štúdia a podmienky prijatia na doktorandské vysokoškolské štúdium, ktoré uverejňuje vysoká škola alebo Ministerstvo školstva SR prostredníctvom informačnej publikácie Ako na vysokú školu alebo z iných relevantných informačných zdrojov.

1. strana

Podľa informácie o možnostiach štúdia na vysokej škole vyplní jeden študijný program, študijný odbor, tému dizertačnej práce a meno školiteľa.

Uchádzač uvedie informácie o absolvovanom magisterskom alebo inžinierskom, alebo doktorskom štúdiu na vysokej škole.

2. strana

Podľa požiadaviek vysokej školy uchádzač uvedie prospech v jednotlivých semestroch absolvovaného magisterského alebo inžinierskeho, alebo doktorského štúdia na vysokej škole, prípadne doloží výpis výsledkov magisterského alebo inžinierskeho, alebo doktorského štúdia, ktorý vydáva študijné oddelenie vysokej školy a priloží overené fotokópie o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu).

3. strana

Prílohou k prihláške podľa požiadavky vysokej školy má byť životopis, kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poštová poukážka, výpis z účtu),  podľa požiadavky vysokej školy alebo fakulty overené kópie o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu), zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých (umeleckých) prác, potvrdenie o odbornej praxi u uchádzača na dennú formu štúdia a rámcový projekt k téme dizertačnej práce.

Dôležité je vyplniť dátum a podpísať prihlášku.

4. strana

Je určená vysokým školám alebo fakultám ako vzor.