Magisterský stupeň

Vysvetlenia k vypĺňaniu tlačiva Prihláška na vysokoškolské štúdium magisterské, inžinierske – druhý stupeň

Toto tlačivo je určené pre absolventov bakalárskeho štúdia, t. j. vysokoškolského štúdia prvého stupňa, ktorí chcú pokračovať v magisterskom alebo inžinierskom štúdiu, t. j. vo vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa.

Záujemca o magisterské štúdium alebo o inžinierske štúdium sleduje informácie o možnostiach štúdia a podmienky prijatia na vysokoškolské štúdium, ktoré uverejňuje vysoká škola alebo Ministerstvo školstva SR prostredníctvom informačnej publikácie Ako na vysokú školu alebo z iných relevantných informačných zdrojov.

1. strana

Podľa informácie o možnostiach štúdia na vysokej škole vyplní jeden alebo viac študijných programov.

V prípade, že je súčasťou prijímacej skúšky aj prijímacia skúška z cudzieho jazyka, tak do položky Prijímaciu skúšku budem robiť z cudzieho jazyka napíše slovom napr. anglický alebo nemecký, alebo iný.

Uvedie informácie o absolvovanom bakalárskom štúdiu na vysokej škole.

2. strana

Uchádzač podľa požiadaviek vysokej školy uvedie prospech v jednotlivých semestroch absolvovaného bakalárskeho štúdia na vysokej škole alebo doloží výpis výsledkov bakalárskeho štúdia, ktorý mu vydá študijné oddelenie vysokej školy a priloží overenú fotokópiu bakalárskeho diplomu.

Účasť a úspešnosť na olympiádach, na súťažiach a autorstvo objavov alebo priemyselných vzorov uvedie osobitne v samostatnej prílohe, ak to požaduje vysoká škola alebo fakulta v podmienkach na prijatie.

Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a na výkon povolania vo zvolenom študijnom programe vypĺňa uchádzač podľa požiadavky vysokej školy alebo fakulty.

3. strana

Podľa požiadavky vysokej školy prílohou k prihláške môže byť životopis, kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poštová poukážka, výpis z účtu) a podľa požiadavky vysokej školy alebo fakulty overené kópie o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu).

Dôležité je vyplniť dátum a podpísať prihlášku.

4. strana

Je určená vysokým školám alebo fakultám ako vzor.