Kde ma nájdete

Katedra biológie a ekológie
Tajovského 40
974 01 Slovenská republika

Profesijná charakteristika

Kvalifikačný rast:

 • Mgr., FPV UMB 2016
 • Interný doktorand FPV UMB: 2016-2020

Publikácie: 

 • Článok publikovaný, resp. akceptovaný v časopise evidovanom databázou Web of Science (ADC, ADD, ADM, ADN)

Bitušík P., Trnková K., Chamutiová T., Sochuliaková L., Stoklasa J., Pipík R., Szarlowicz K., Szacilowski G., Thomková K., Šporka F., Starek D., Šurka J., Milovský R. & Hamerlík L. 2018. Tracking human impact in a mining landscape using lake sediments: a multi-proxy palaeolimnological study. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 504: 23-33.

Chamutiová T., Hamerlík L., Szarlowicz K., Pipík R. Starek D., Šporka F. Přidalová M., Sochuliaková L. & Bitušík P. 2018. Historical development of three man-made reservoirs in a mining region: a story told by subfossil chironomids. J. Limnol. 77: 220-229.

Chamutiová T., Hamerlík L. & Bitušík P. 2020. Subfossil chironomids (Diptera, Chironomidae) of lakes in the Tatra Mountains: an illustrated guide. Zootaxa, 4819(2): 216–264.

 • AFD – Publikovaný príspevok na domácej vedeckej konferencii

Bitušík P., Kyška Pipík R., Trnková K., Szarłowicz K., Jakubowska M., Reczynski W., Majer J., Thomková K., Chamutiová T., Šporka F. et al. 2017. Sedimenty banskoštiavnických vodných nádrží ako archív historických zmien prostredia. Sedimenty vodných tokov a nádrží: zborník prednášok z VIII. konferencie s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 17. - 18. mája 2017:159-170.

 • AFG – Publikovaný abstrakt zo zahraničnej vedeckej konferencie

Chamutiová T., Hamerlík L., Kyška Pipík R., Szarlowicz K., Thomková K., Přidalová M. & Bitušík P. 2017. Subfossil chironomids from the sediments of man-made reservoirs as a tool for tracking back human influence in a mining region. – Book of abstracts, 20th International Symposium on Chironomidae (Trento 02. – 08. 07. 2017), Italy.

Chamutiová T., Hamerlík L., Kyška Pipík R., Szarlowicz K., Thomková K., Přidalová M., Bitušík P. 2017. What can Chironomidae dead heads tell us about human influences in Banská Štiavnica mining region? - 9th workshop on biodiversity. pp. 149.

Chamutiová T., Hamerlík L., Szarlowicz K., Kyška Pipík R., Thomková K., Přidalová M., Bitušík P. 2018. Comparison of historical development of three man-made reservoirs in a mining region using subfossil chironomids. - 3rd Central European symposium for aquatic macroinvertebrate research : 8-13 July 2018, Łódź, Poland : book of abstracts. online, pp. 28.

Chamutiová T., Sochuliaková L., Trnková K., Stoklasa J., Hamerlík L., Szarlowicz K., Kyška Pipík R., Thomková K., Přidalová M., Bitušík P. 2018. Environmental impact of mining activities in Banská Štiavnica region (Central Slovakia) recorded in sediments of reservoirs of the past hydro-energetic system: Vplyv baníctva na prostredie v banskoštiavnickom regióne zachytený v sedimentoch nádrží vodohospodárskeho systému. XVIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti : sborník příspěvků. s. 28.

 • AFH – Publikovaný abstrakt z domácej vedeckej konferencie

Bitušík P., Kyška Pipík R., Trnková K., Szarłowicz K., Reczyński W., Chamutiová T. et al. 2017. Paleolimnológia banskoštiavnických vodných nádrží: multiproxy analýza sedimentov nádrže Veľká Richňava. Limnologický Spravodajca: 10. Jarný Limnologický Seminár, Banská Štiavnica 27.-28. Apríl 2017, 11: 8.

Chamutiová T.,Hamerlík L., Szarlowicz K., Pipík R., Thomková K., Přidalová M., Bitušík P. 2018. Porovnanie historického vývoja troch vodných nádrží v okolí Banskej Štiavnice s využitím subfosílnych pakomárov. Limnologický Spravodajca: 11. Jarný Limnologický Seminár, Tajov 26.-27. Apríl 2018, 12: 14.

Stoklasa J., Sochuliaková L., Chamutiová T., Hamerlík L., Trnková K., Kyška Pipík R., Szarlowicz K., Szacilowski G., Thomková K., Starek D., Milovský R., Šurka J., Šporka F., Bitušík, P. 2018. Jazerné sedimenty ako archív antropického vplyvu na banskú krajinu: "multi-proxy" štúdia. Limnologický Spravodajca: 11. Jarný Limnologický Seminár, Tajov 26.-27. Apríl 2018, 12: 15.

Chamutiová T., Hamerlík L., Szarlowicz K., Pipík R., Thomková K., Přidalová M., Bitušík P. 2018. Subfossil chironomids as a tool for tracking of historical changes in three man-made reservoirs in Banská Štiavnica mining region. Zborník abstraktov z vedeckého kongresu „Zoológia 2018“, Zvolen 22. – 24. november 2018, s. 50.

Chamutiová T., Trnková K., Vidhya M., Žatková L., Milovský R., Starek D., Šurka J., Hamerlík L., Pipík R., Bitušík P. 2019. Early Holocene assemblages of pollen, chironomids and diatoms, and molecular biomarkers from Batizovské pleso (High Tatras, Slovakia). Limnologický Spravodajca: 12. jarný limnologický seminár, Trenčianske Jastrabie 25.-26. apríl 2019, 13:18.

Štillová V., Přidalová M., Hamerlík L., Chamutiová T., Čerba D., Bitušík P. 2019. Vplyv introdukcie rýb na spoločenstvá pakomárov (Diptera: Chironomidae) Vyšného Račkovho plesa. Limnologický Spravodajca: 12. jarný limnologický seminár, Trenčianske Jastrabie 25.-26. apríl 2019, 13:11

 • Citácia v časopise evidovanom databázou Web of Science

Lencioni, V., Cranston, P., & Makarchenko, E. 2018. Recent advances in the study of Chironomidae: An overview. Journal of Limnology77(1s). https://doi.org/10.4081/jlimnol.2018.1865

 • Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru:

Stoklasa J., Chamutiová T. & Dobríková D. (eds.) 2017. Roubalove dni 2017, Zborník abstraktov z vedeckej konferencie Roubalove dni 2015, NOI, Bratislava, p. 22.

Štillová V. & Chamutiová T. (eds.) 2018. Manažment ekosystémov v prizme nerovnovážnej perspektívy. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie. Banská Bystrica, 21.-22.november 2018.

 

Projekty:

 • VEGA 1/0341/18 Pakomáre ako indikátory paleoenvironmentálnych zmien: vytvorenie modelu na rekonštrukciu teplôt v neskorom glaciáli a holocéne s využitím subfosílnych spoločenstiev z tatranských plies (2018 – 2020), riešiteľ
 • APVV-15-0292 “Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj zaznamenaný v jazerných sedimentoch Vysokých Tatier“ (2016 – 2020); riešiteľ
 • VEGA 1/0664/15: ”Antropické zmeny prostredia v banskoštiavnickej banskej oblasti počas posledných 250 rokov paleolimnologická rekonštrukcia s využitím biologických a abiotických indikátorov zo sedimentov vodných nádrží” (2015 – 2017), riešiteľ

 

Stránkové hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-