Kde ma nájdete

Zamestnanci,Katedra biológie a ekológie
Tajovského 40 Tajovského 40
974 01 Slovensko

Profesijná charakteristika

Výučba                                                                                                   Seminars (Exercises)

 • Mikrobiológia (cvičenia)                                                              Microbiology 
 • Molekulová biológia a genetika (cvičenia)                                  Molecular Biology and Genetics 
 • Systém cyanobaktérií, rias a húb (cvičnia)                                 System of cyanobacteria, algae and fungi 
 • Anatómia a morfológia rastlín (cvičenia)                                     Plant anatomy and morphology

 


 

Vzdelanie                                                                                                                                

 • PhD. (2015-2019), Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Št. odbor: Synekológia, Št. program: Evolúcia ekosystémov a ich ochrana, Dizertačná práca: Diverzita a distribúcia zástupcov rodu Ganoderma na Slovensku
 • RNDr. (2016-2018), Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Št. odbor: Synekológia, Št. program: Ekológia a ochrana ekosystémov (2016-2018), Rigorózna práca: Genotypy práchnovca Fomes fomentarius, ich ekológia a rozšírenie na Slovensku
 • Mgr. (2013-2015), Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Št. odbor: Ochrana a využívanie krajiny, Št. program: Ochrana a využívanie prírody a krajiny, Diplomová práca: Využitie mikroorganizmov pri znižovaní obsahov liečiv a drog v odpadových vodách

Education

 • PhD. (2015-2019), Matej Bel University Banská Bystrica, Faculty of Natural Sciences, Study programme: Evolution of Ecosystems and their Protection, Dissertation: Diversity and distribution of Ganoderma species in Slovakia
 • RNDr. (2016-2018), Matej Bel University Banská Bystrica, Faculty of Natural Sciences, Study programme: Ecology and Protection of Ecosystems, Rigorous thesis: Fomes Fomentarius genotypes, their ecology and distribution in Slovakia
 • Mgr. (2013-2015), Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Study programme: Nature and Landscape Conservation and Use, Diploma thesis: Removal of pharmaceuticals and drugs from wastewater by microorganisms


Členstvo v spoločnostiach

 • Slovenská mykologická spoločnosť pri SAV
 • Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV 

Professional memberships

 • Slovak Mycological Society to the Slovak Academy of Sciences in Bratislava
 • Slovak Society for Agricultural, Forestry, Food and Veterinary Sciences to the Slovak Academy of Sciences in Bratislava

 

Projekty

 • KEGA 025UMB-4/2017: Interaktívna mykologická zbierka - herbár, genobanka kultúr a izolátov DNA vytvorená formou elektronického praktika, spoluriešiteľ
 • VEGA 1/0286/17: Genetická diverzita a kolonizácia drevín fytopatologicky významnými hubami z rodov FomesGanoderma, spoluriešiteľ
 • VEGA 1/0535/17: Genetická výbava euglenoidných bičíkovcov pre medzibunkovú komunikáciu, metabolizmus cukrov a potenciálnu mnohobunkovosť, spoluriešiteľ
 • VEGA 2/0087/14: Genetická ekológia antibiotickej rezistencie: výskyt rezistencie, gény a ich šírenie v populáciách voľne žijúcich živočíchov, spoluriešiteľ

Research projects

 • KEGA 025UMB-4/2017: The interactive mycological collection - herbarium, pure cultures and DNA profiles - created as an electronic practicum, co-worker
 • VEGA 1/0286/17: Genetic diversity and woody plant colonization by phytopathologically important fungi from genera Fomes and Ganoderma, co-worker
 • VEGA 1/0535/17: Genetic equipment of euglenoid flagellates for intercellular communication, potential multicellularity and metabolism of sugars, co-worker
 • VEGA 2/0087/14: Genetic ecology of antibiotic resistance: occurrence of resistance, genes and their spread in populations of wild organisms, co-worker

 


 

Výber publikačnej činnosti/Notable publications 2016-2020 (rod. Gašparcová)

 

 

 • Michalíková A, Beck T, Gáper J, Pristaš P, Gáperová S. 2021 – Can wood-decaying urban macrofungi be identified by using fuzzy interference system? An example in Central European Ganoderma species. Scientific Reports 11, 13222. doi: 10.1038/s41598-021-92237-5. https://www.nature.com/articles/s41598-021-92237-5
 • Náplavová K, Beck T, Pristaš P, Gáperová S, Šebesta M, Piknová M, Gáper J. 2020 – Molecular Data Reveal Unrecognized Diversity in the European Ganoderma resinaceum. Forests 11, 850. doi: 10.3390/f11080850.
 • Beck T, Gáperová S, Gáper J, Náplavová K, Šebesta M, Kisková J, Pristaš P. 2020 – Genetic (non)-homogeneity of the bracket fungi of the genus Ganoderma (Basidiomycota) in Central Europe. Mycosphere 11, 225–238. doi: 10.5943/mycosphere/11/1/3.
 • Náplavová K, Gáper J, Gáperová S, Beck T, Pristaš P, Soares C, Lima N. 2020 - Genetic and plant host differences of Fomes fomentarius in the Mediterranean region. Plant Biosystems 154, 125–127. doi: 10.1080/11263504.2019.1701129.
 • Beck T, Šebesta M, Masný M, Náplavová K, Pristaš P, Gáper J, Gáperová S. 2019 –  Distribúcia lesklokôroviek na Slovensku a Morave vo vybraných lokalitách počas rokov 2014 – 2018. Quaestiones rerum naturalium 6, 1–17.
 • Gáperová S, Gáper J, Michalíková A, Beck T. 2019 – Elektronické praktikum z mykológie. Vysokoškolské skriptá. Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Banská Bystrica. ISBN 978-80-557-1672-5. EAN 9788055716725. https://www.fpv.umb.sk/sgaperova/elektronicke-praktikum-z-mykologie.html
 • Gáper J, Gáperová S, Gašparcová T, Kvasnová S, Pristaš P, Náplavová K. 2018 – Indoor fungal destroyers of wooden materials – their identification in present review. Wood Research 63, 203–214.
 • Beck T, Gáper J, Šebesta M, Gáperová S. 2018 – Host preferences of wood-decaying fungi of the genus Ganoderma in the urban areas of Slovakia. – Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae 3, 22–37.
 • Gašparcová T, Gáper J, Pristaš P, Kvasnová S, Gáperová S. 2017 – Porovnanie ITS-PCR-RFLP a MALDI-TOF MS metód pri identifikácii drevoznehodnocujúcich húb z rodu Ganoderma. Chemické listy 111, 388–391.
 • Pristaš P, Kvasnová S, Gáperová S, Gašparcová T, Gáper J. 2017 – Application of MALDI-TOF mass spectrometry for in vitro identification of wood decay polypores. Forest Pathology 47, e12352. doi: 10.1111/efp.12352.
 • Šebesta M, Gáperová S, Gáper J, Gašparcová T. 2017 – Zastúpenie a ekologické aspekty práchnovca Fomes fomentarius (L.) Gillet v CHKO – BR Poľana a v Podpoľaní. Acta Facultatis Ecologiae 35, 41–53.
 • Gáperová S, Gáper J, Gašparcová T, Náplavová K, Pristaš P. 2016 – Morphological variability of Fomes fomentarius basidiomata based on literature data. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae 1, 42–51.

 


 

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Terezia_Beck

 

 

 

 

 

Stránkové hodiny

Pondelok
-
Utorok
09:00 - 11:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
vopred sa dohodnúť mailom