print

Dni vedy na FPV UMB

Informácie o udalosti
Dátum začiatku: 4. November 2019
Dátum konca: 10. November 2019

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy. Fakulta prírodných vied UMB sa každoročne zapája do Týždňa vedy a techniky na Slovensku organizovaním prednášok, workshopov, konferencií a pod. 

 

Zúčastnite sa 4. - 10. novembra 2019 
podujatí organizovaných Fakultou prírodných vied UMB
v rámci Dní vedy UMB a Týždňa vedy a techniky na Slovensku! 

 


Interaktivita vo virtuálnom priestore

Dátum konania: 4. 11. 2019
Čas podujatia: 9:00-11:00
Typ podujatia: prezentácia, prehliadka
Cieľová skupina: mládež, odborná verejnosť
Stručný popis: Počas aktivity sa návštevníci budú môcť oboznámiť s technológiami pre virtuálnu realitu a jej možnosťami interakcie s človekom. Účastníci si budú môcť vyskúšať aj rôzne aplikácie pre virtuálnu realitu vytvorené študentmi KI FPV UMB.
Organizátor: Katedra informatiky FPV UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: Katedra informatiky, FPV UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica, F140 (UXlab)
Kontaktná osoba: Dana Horváthová, dana.horvathova@umb.sk, +421 48 4467126


Personálny počítač z Banskej Bystrice: počiatky výroby personálnych počítačov na Slovensku (komentár a ukážky oživenej zostavy)

Dátum konania: 4. 11. 2019
Čas podujatia: 9:00-11:00
Typ podujatia: výstava, prehliadka
Cieľová skupina: mládež, odborná verejnosť
Stručný popis: Predstavenie procesu vývoja, technologickej prípravy a výroby personálneho počítača PP06 vyvinutého v spolupráci slovenských výskumných a vývojových inštitúcií a vyrábaného v ZVT v Banskej Bystrici (ukážka PP06, ukážka jednotlivých jeho komponentov, odborný výklad, sprístupnenie dobovej dokumentácie, ukážka oživenej zostavy).
Organizátor: Katedra informatiky FPV UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: Katedra informatiky, FPV UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica, miestnosť F138
Kontaktná osoba: Ľubomír Trajteľ, lubomir.trajtel@umb.sk, +421 48 446 7131


Zaujímavé experimenty z fyziky

Dátum konania: 4., 6. a 7. 11. 2019 (pondelok, streda, štvrtok)
Čas podujatia: 9:00-13:00
Typ podujatia: workshop
Cieľová skupina: deti, mládež
Stručný popis: Obsahom workshopu je súbor atraktívnych fyzikálnych experimentov s výkladom rešpektujúcim úroveň poslucháčov. Viaceré experimentálne aktivity si budú môcť návštevníci vyskúšať či zrealizovať sami pod dozorom vyučujúceho.
Organizátor: Katedra fyziky FPV UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: Katedra fyziky, FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, miestnosť F 249
Kontaktná osoba: Martin Hruška, martin.hruska@umb.sk, +421 48 4467203


 Elektronika názorne so systémom rc2000

Dátum konania: 5. a 7. 11. 2019 (utorok, štvrtok)
Čas podujatia: 9:00-12:00 (5.11. 2019), 9:00-10:30 (7.11. 2019)
Typ podujatia: prednáška
Cieľová skupina: verejnosť, mládež
Stručný popis: Výučbový systém rc2000 je modulárny stavebnicový systém. Základ tvorí meracia jednotka ADDU spojená s osobným počítačom s príslušným ovládacím programom. Meracia jednotka obsahuje dvojkanálový osciloskop, analógový generátor s rozmietaním, 8-bitový logický generátor a 8-bitový logický analyzátor. Výučba so systémom rc2000 je založená na reálnom experimente s podporov osobného počítača
Organizátor: Katedra techniky a technológií FPV UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: Katedra TaT, FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, miestnosť F252
Kontaktná osoba: Ján Pavlovkin, jan.pavlovkin@umb.sk


Kamenné sekerky – nemí svedkovia života našich predkov

Dátum konania: 7. 11. 2019
Čas podujatia: 9:00-10:00
Typ podujatia: prednáška
Cieľová skupina: verejnosť
Stručný popis: Prednáška o spojení geológie a archeológie
Organizátor: Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: KGG, FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, Gaudeámus
Kontaktná osoba: Ján Spišiak, jan.spisiak@umb.sk, +421 48 446 7244


Výskum a ochrana cicavcov Slovenska – vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Dátum konania: 14. - 15. 11. 2019
Čas podujatia: 9:00-20:00 (14.11.2019), 9:00-14:00 (15.11. 2019)
Typ podujatia: konferencia
Cieľová skupina: odborná verejnosť
Stručný popis: Tradičná vedecká konferencia, konajúca sa v dvojročných intervaloch, prináša aktuálne informácie výsledkov výskumu, monitoringu i ochranárskych aktivít, zameraných na cicavce na Slovensku i v okolitých štátoch. Jej súčasťou je tiež ohodnotenie a ocenenie študentských prezentácií.
Organizátor: Katedra biológie a ekológie FPV UMB v Banskej Bystrici
Spoluorganizátori: ÚEL SAV Zvolen, SM Banská Bystrica, ŠOP SR Banská Bystrica, SZS pri SAV
Miesto konania: FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, miestnosť F335 a F313
Webová stránka podujatia: http://www.fpv.umb.sk/katedry/katedra-biologie-a-ekologie/veda-a-vyskum/konferencie/vyskum-a-ochrana-cicavcov-na-slovensku-2019/
Kontaktná osoba: Peter Urban, peter.urban@umb.sk, urbanlutra@gmail.com, +421 902 420 936


 GIS Day

Dátum konania: 14. 11. 2019
Čas podujatia: 9:00-13:00
Typ podujatia: konferencia
Cieľová skupina: verejnosť, odborná verejnosť
Stručný popis: Celosvetová akcia propagujúca geografické informačné systémy, geoinformatiku a geografiu. V rámci GIS Day na FPV UMB odznejú zaujímavé prednášky vedecko-výskumných pracovníkov, ako aj odborníkov z praxe, ktorí vo svojej práci aplikujú GIS a geoinformačné technológie.
Organizátor: Centrum geoinformatiky a digitálnych technológií, Fakulta prírodných vied UMB
Spoluorganizátori: Katedra geografie a geológie, FPV UMB v Banskej Bystrici
Miesto konania: FPV UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica, Aula Beliana
Kontaktná osoba: Matej Masný; matej.masny@umb.sk; +421 902 253 386


 

 

 

 

=