Fakulta Prírodných vied UMB


Identifikácia a posudzovanie rizika II. časť.- Zaobchádzanie s rizikom

Informácie o publikácii

Identifikácia a posudzovanie rizika II. časť.- Zaobchádzanie s rizikom

Autor/Kolektív:Ján Zelený a kol.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013
ISBN:978-80-557-0660-3
Počet strán:361

Učebnica je určená študentom študijného odboru Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a študijného odboru Environmentálny manažment. Môžu ju však využiť aj odborníci zaoberajúci sa problematikou manažérstva rizika v spoločenskej praxi.

Kúpiť teraz za 10,90 €

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela