Fakulta Prírodných vied UMB


Počítačom podporované experimenty v prírodovednom vzdelávaní

Informácie o publikácii

Počítačom podporované experimenty v prírodovednom vzdelávaní

Autor/Kolektív:Marek Skoršepa
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015
ISBN:978-80-557-0898-0
Počet strán:187

Monografia sa zaoberá problematikou implementácie školského počítačom podporovaného experimentovania do vyučovania prírodných vied. Jej zámerom je prezentácia metód a výsledkov výskumu realizovaného na platforme overovania novonavrhnutých laboratórnych aktivít s podporou počítačových meracích systémov v pedagogickej praxi. Navrhnuté počítačom podporované aktivity sú produktom práce medzinárodného konzorcia zloženého z didaktikov troch prírodovedných disciplín (fyziky, chémie a biológie) z piatich krajín EÚ.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela