Miniteória pravdepodobnosti

Informácie o publikácii

Miniteória pravdepodobnosti

Autor/Kolektív:Beloslav Riečan
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015
ISBN:978-80-557-0908-6
Počet strán:52
Publikácia na stiahnutie: MIniteoria_pravdepodobnosti_komplet.pdf (309 KB)

Kolmogorovova teória pravdepodobnosti založená na teórii množín patrí medzi najvýznamnejšie výsledky matematiky 20. storočia. Pravda, skutočnost', ktorá je jej prednosť'ou, totiž možnost' používat' výsledky modernej teórie miery, zvykne niekedy bránit' jej širšiemu porozumeniu. Ciel'om priložených listov je prispiet' k preklenutiu tohto protikladu. Čitatel'ovi chceme predložit' text predovšetkým zrozumitel'ný a nie príliš rozsiahly. Ved' ked' on pochopí základné myšlienky, l'ahko sa sám bude pohybovat' v príslušnej literatúre i dobroprajnej spoločnosti.