Fakulta Prírodných vied UMB


Manažment chránených druhov

Informácie o publikácii

Manažment chránených druhov

Autor/Kolektív:Peter Urban
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019
ISBN:978-80-557-1543-8
Počet strán:212
Publikácia na stiahnutie: A4.pdf (44519 KB)

Ochrana prírody je aktuálnym a dynamickým odvetvím Đudskej þinnosti, ktoré je pod znaþným tlakom verejnosti i médií. Aj preto sa oprávnene radí medzi tzv. krízové disciplíny (crisis disciplines), najmä vzhĐadom na naliehavosĢdaných problémov a ich riešenie v krátkom þase (þasovom strese), s pomerne obmedzeným (þasto nedostatoþným) množstvom potrebných informácií a spravidla výrazne obmedzeným množstvom finanþných prostriedkov. Všetky tieto aspekty sa ešte znásobujú pri ochrane a manažmente chránených druhov živoþíchov. Mnohé z nich sú od nepamäti predmetom poĐovníckeho a rybárskeho záujmu, žijú v územiach, ktoré sú rôzne osídlené a využívané a niektoré spôsobujú þloveku škody.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela