Fakulta Prírodných vied UMB


Syntetická anorganická chémia

Informácie o publikácii

Syntetická anorganická chémia

Autor/Kolektív:Alena Klokočíková, Šimon Budzák
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020
ISBN:978-80-557-1745-6
Počet strán:116

Skriptá Syntetická anorganická chémia majú za cieľ prepojiť teoretické poznatky z anorganickej chémie, ktoré získali študenti na prednáškach a seminároch predmetov Anorganická chémia 1 a Anorganická chémia 2 s experimentálnymi zručnosťami. Súčasný výskum v oblasti anorganickej chémie sa zameriava na cielenú prípravu zaujímavých anorganických zlúčenín a ich následnú charakterizáciu. V snahe prepojiť výučbu s týmto aspektom modernej chémie v predkladaných skriptách sú spracované postupy prípravy 29 anorganických látok, začínajúc jednoduchými neutralizačnými reakciami a končiac prípravami vyžadujúcimi bezvodé prostredie. Okrem samotnej prípravy látky je kladený dôraz na získanie fyzikálnochemických charakteristík pripravených látok a potvrdenie ich čistoty. Z prístrojových metód je akcentované použitie infračervenej spektroskopie ako lacnej a rýchlej spektrálnej metódy, s pomocou ktorej sa dajú charakterizovať pripravené látky.

Kúpiť teraz za 7,00 €

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela