Fakulta Prírodných vied UMB


Laboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie

Informácie o publikácii

Laboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie

Autor/Kolektív:Melicherčík Milan, prof. RNDr., PhD.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011
ISBN:978-80-557-0276-6

Učebný text je určený pre študentov chémie druhého ročníka bakalárskeho učiteľského aj neučiteľského štúdia (študijný program Environmentálna chémia) na FPV UMB v Banskej Bystrici. Má slúžiť ako učebný materiál na laboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela