Výbory konferencie

Organizačný výbor konferencie na FPV UMB v Banskej Bystrici:

prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

Ing. Slavka Račáková, PhD.

doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD.

doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.

Ing. Ján Pavlovkin, PhD.

RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.

prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.

MSc. Ing. Juraj Švajda, PhD.

prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.

RNDr. Tatiana MIntálová, PhD.

Mgr. Tomáš Valent

Organizačný výbor konferencie na FPV UKF v Nitre:

prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD.
PaedDr. Katarína Zverková

RNDr. Dominika Kaisová
Bc. Mária Maťková

Mgr. Miroslava Šidlovská, PhD.

Mgr. Alexandra Bartková
Mgr. Petra Králiková

Mgr. Veronika Bočková

Mgr. Juraj Obonya
Mgr. Marcel Rozsival
Mgr. Jan Francisti