Vedecké pomocné sily FPV UMB v ak. roku 2021/2022

KATEDRA BIOLÓGIE A EKOLÓGIE

Jakub POTANČOK

Téma: Paleoekologická rekonštrukcia prostredia zo sedimentov vysokohorských jazier

Tútor: prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • publikačný výstup, počet spravovaných vzoriek sedimentu z vysokohorských jazier, počet prípravených trvalých mikroskopických preparátov, počet determinovaných hlavových zvyškov pakomárov.

KATEDRA BIOLÓGIE A EKOLÓGIE

Bc. Mária DANIŠOVÁ

Téma: Využitie metód molekulovej biológie pre štúdium euglenoidných bičíkovcov

Tútor: Mgr. Matej Vesteg, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • publikačný výstup v spolupráci s členmi skupiny Dr. Vestega na KBaE;

KATEDRA BIOLÓGIE A EKOLÓGIE

Richard BAČÁK

Téma: Cytogenomika a morfometria tribusu Erysimae v rode Erysimum

Tútor: doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • počet vzoriek spracovaných na analýzu a analyzovaných na prietokovom cytometri, počet zmeraných položiek v jednotlivých paramatroch (výška rastlín, počet listov na stonke, počet kvetov v súkvetí, dĺžka, šírka najspodnejšieho listu a pod.), počet ošetrených položiek v herbári insekticídnym prostriedkom. Počet určených rastlinných položiek zo zberov

 KATEDRA FYZIKY

Michal KUBOVČÍK

Téma: Tvorba programu a aktivít centra neformálneho fyzikálneho vzdelávania

Tútor: doc. RNDr. Janka Raganová, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • návrhy experimentálnych aktivít pre žiakov, návrhy programov pre návštevy žiakov ZŠ a SŠ v budovanom centre, návrhy experimentálnych zostáv, vytvorené návody k jednotlivým experimentálnym aktivitám, vytvorené pracovné listy, lektorovanie na podujatiach pre žiakov ZŠ a SŠ.

KATEDRA FYZIKY

Bc. Vladislav PAVLÚS

Téma: Popularizácia fyzikálneho vzdelávania prostredníctvom experimentálnych aktivít

Tútor: Mgr. Martin Hruška, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • návrhy vystavených experimentov (interaktívnych aj statických), návody k vystaveným experimentom, inštalácie vystavených experimentov vo vitríne v priestoroch Katedry fyziky FPV UMB, príprava a realizácia experimentálnych aktivít počas týždňa vedy, dní otvorených dverí, ako aj v rámci iných príležitostných podujatím ako sú napr. návštevy žiakov zo ZŠ a SŠ na pôde KF a pod., návrhy experimentálnych aktivít pre žiakov ZŠ a SŠ, ktoré budú využívané pri popularizačných aktivitách.

KATEDRA GEOGRAFIE A GEOLÓGIE

Richard KLIMENT

Téma: Mezozoické alkalické bazalty a ich genéza a vzťah k zrudneniu

Tútor: prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • spracované vzorky minerálov a hornín na ďalšiu analýzu alebo výučbu, fotodokumentácia rôznych typov minerálov, hornín a štruktúr pre jednotlivé projekty, prezentácia výsledkov na domácich vedeckých podujatiach (konferenciách a seminároch), publikovanie výsledkov v domácich a zahraničných recenzovaných časopisoch, účasť na popularizačných a propagačných akciách katedry.

KATEDRA GEOGRAFIE A GEOLÓGIE

Bc. Tomáš HRDÝ

Téma: Identifikácia a vizualizácia antropogénnych prvkov v súčasnej krajine s využitím počítačových technológií a možnosti ich aplikácie do vyučovania geografie

Tútor: doc. et. doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • vytvorenie databázy vybraných antropogénnych prvkov, vytvorenie digitálnych výstupov (máp) zo zvolených časových horizontov, vytvorenie databázy informácií pre tvorbu digitálneho atlasu ako nástroja, pomôcky transformácie poznatkov do praxe využiteľného vo výučbe geografie

KATEDRA CHÉMIE

Armand MAJER

Téma: Štúdium a analýza postojov žiakov k prírodným vedám

Tútor: doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.,

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • bude hodnotený: počet a relevantnosť analyzovaných publikácií, ktoré sú súčasťou vypracovanej rešerše; úroveň orientácie študenta v riešenej problematike, na základe štúdia relevantných publikácií získaných rešeršou; kvalita navrhnutého merného prostriedku; kvalita návrhu metodiky pilotovania merného prostriedku; aktívna účasť na študentských vedeckých podujatiach

KATEDRA INFORMATIKY

Bc. Martin BAKO

Téma: Výskum v oblasti virtuálnej reality a tvorba zážitkového laboratória pre hospitalizované deti

Tútor: Ing. Dana Horváthová, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • publikovanie vedeckých výstupov z oblasti výskumu virtuálnej reality, propagačné videá na prezentáciu katedry informatiky a účasť na podujatiach  propagujúcich katedry informatiky, fakultu (FPV) a univerzitu (UMB) ako sú Noc výskumníkov, Deň otvorených dverí a podobne.

KATEDRA TECHNIKY A TECHNOLÓGIÍ

Bc. Ľubica STANKOVÁ

Téma: Experimentálne overenie vplyvu navrhnutých aktivít podporujúcich technické vzdelávanie žiakov základnej školy vo vzťahu na ich vedomosti, motiváciu a postoje.

Tútor: doc. PaedDr. Ján Stebila, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • články (v spoluautorstve) v domácich a zahraničných periodikách, aktívna účasť na Študentskej vedeckej konferencii 2022 a iné;

 

KATEDRA TECHNIKY A TECHNOLÓGIÍ

Katarína SURANOVSKÁ

Téma: Podpora technického vzdelávania žiakov základnej školy

Tútor: prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • články (v spoluautorstve) v domácich a zahraničných periodikách, aktívna účasť na Študentskej vedeckej konferencii 2022 a iné;

KATEDRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Bc. Peter RAMAJ

Téma: Štúdium kontaminovaných pôd

Tútor: prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • počet odobratých, spracovaných a analyzovaných vzoriek, aktívna účasť na Študentskej vedeckej konferencii 2022.