Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Vedecké pomocné sily FPV UMB v ak. roku 2022/2023

KATEDRA BIOLÓGIE A EKOLÓGIE

Dominika ROZSNYÓOVÁ

Téma: Štúdium euglenoidných bičíkovcov s využitím metód molekulovej biológie - MALDI-TOF MS analýzy, izolácia DNA, polymerázová reťazová reakcia (PCR) a elektroforéza

Tútor: doc. Mgr. Matej Vesteg, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • publikačný výstup v spolupráci s členmi skupiny doc. Vestega na KBaE

KATEDRA BIOLÓGIE A EKOLÓGIE

Bc. Silvia BARTÓKOVÁ

Téma: Spoločenstvá pakomárov vysokohorských jazier a urbánnych pondov

Tútor: doc. Ing. Ladislav Hamerlík, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • počet spracovaných vzoriek sedimentu z vysokohorských jazier a urbánnych pondov v Banskej Bystrici a okolí; počet pripravených mikroskopických preparátov; počet determinovaných hlavových zvyškov pakomárov.

KATEDRA BIOLÓGIE A EKOLÓGIE

Bc. Richard BAČÁK

Téma: Karyologická variabilita a morfologická diferenciácia druhov zo skupín Erysimum odoratum a E. virgatum

Tútor: doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • počet laboratórne spracovaných vzoriek na karyologickú či morfometrickú analýzu; počet ošetrených herbárových krabíc, počet terénnych dní zameraných na dozbieranie materiálu, počet určených rastlinných položiek zo zberov.

KATEDRA FYZIKY

Zoran TRNKA

Téma: Návrh experimentálnych zostáv s využitím mikrokontrolérov v rámci bádateľských aktivít žiakov na vyučovaní fyziky

Tútor: Mgr. Martin Hruška, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • návrhy experimentálnych zostáv s využitím moderných technológií na báze mikrokontrolérov; podrobné návody na konštrukciu experimentálnych zostáv; inštalácie vystavených experimentov vo vitríne v priestoroch Katedry fyziky FPV UMB; príprava a realizácia experimentálnych aktivít počas týždňa vedy, dní otvorených dverí, ako aj v rámci iných príležitostných podujatím ako sú napr. návštevy žiakov zo ZŠ a SŠ na pôde KF a pod.; návrhy experimentálnych aktivít pre žiakov ZŠ a SŠ, ktoré budú využívané pri popularizačných aktivitách.

KATEDRA FYZIKY

Bc. Ján KONEČNÝ

Téma: Tvorba programu a aktivít centra neformálneho fyzikálneho vzdelávania

Tútor:  doc. RNDr. Janka Raganová, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • návrhy experimentálnych aktivít pre žiakov; návrhy programov pre návštevy žiakov ZŠ a SŠ v budovanom centre; návrhy experimentálnych zostáv; vytvorené návody k jednotlivým experimentálnym aktivitám; vytvorené pracovné listy; lektorovanie na podujatiach pre žiakov ZŠ a SŠ.

KATEDRA GEOGRAFIE A GEOLÓGIE

Bc. Tomáš HRDÝ

Téma: Lokalizácia a počítačová vizualizácia historických antropogénnych prvkov v súčasnej krajine (stredného Slovenska) a ich aplikácia na vyučovacích hodinách s geovedným zameraním

Tútor: doc. et. doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • vytvorenie rešerše literatúry k danej téme; vytvorenie databázy kartografických prameňov; vytvorenie databázy vybraných antropogénnych prvkov; vytvorenie digitálnych výstupov (máp) zo zvolených časových horizontov; vytvorenie databázy informácií pre tvorbu digitálneho atlasu ako nástroja (doplnkovej učebnej pomôcky) transformácie poznatkov do praxe využiteľného na vyučovacích hodinách s geovedným zameraním.

KATEDRA GEOGRAFIE A GEOLÓGIE

Richard KLIMENT

Téma: Rudné mineralizácie a ich genéza

Tútor: prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • spracované vzorky minerálov a hornín na ďalšiu analýzu alebo výučbu; fotodokumentácia rôznych typov minerálov, hornín a štruktúr pre jednotlivé projekty; prezentácia výsledkov na domácich vedeckých podujatiach (konferenciách a seminároch); publikovanie výsledkov v domácich a zahraničných recenzovaných časopisoch; účasť na popularizačných a propagačných akciách katedry.

 KATEDRA CHÉMIE

Barbora MEKELOVÁ

Téma: Kvantovochemické výpočty reakčných mechanizmov technologicky významných chemických reakcií

Tútor: doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.,

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • rešerš relevantných zdrojov, kvantovochemické výpočty na univerzitnom výpočtovom klastri (HPCC); spracovanie a analýza získaných dát; prezentácia získaných výsledkov v písomnej forme

KATEDRA INFORMATIKY

Martin SCHMIDT

Téma: Aplikovanie metód deep learningu

Tútor: PaedDr. Mgr. Vladimír Siládi, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • publikovanie vedeckého článku samostatne na ŠVK, prípadne spoločne s ostatnými riešiteľmi na vhodnej vedeckej konferencii v roku 2023, prípadne vo vedeckom časopise
·

KATEDRA INFORMATIKY

Bianka MODROVIČOVÁ

Téma: Využitie metód rozhodovacích stromov a náhodných lesov v analýze regulárneho ofarbovania kubických grafov

Tútor: Mgr. Adam Dudáš, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • aktívna účasť na ŠVK 2023; vykonávanie experimentov a programovacích úkonov, ktoré budú využité v publikačnej činnosti; spoluautorstvo vedeckého článku prezentovaného na konferencii, ktorý bude následne evidovaný v databáze Scopus alebo WoS

KATEDRA MATEMATIKY

Petronela JASENÁKOVÁ

Téma: Sadzba a grafické spracovanie matematických textov v typografickom prostredí LaTeX

Tútor: doc. RNDr. Roman Hric, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • graficky spracovaný učebný text z matematickej analýzy