Kde ma nájdete

Katedra biológie a ekológie

Profesijná charakteristika

Výučba

 • Anatómia a morfológia živočíchov
 • Systém a fylogenéza bezchordátov
 • Zoochorológia
 • Aplikovaná zoológia
 • Zoologická technika a kresba
 • Terénne cvičenia zo zoológie

 

Lectures and seminars

 • General zoology
 • Systematic zoology of invertebrates
 • Animal ecology
 • Zoochorology
 • Zoological technics and painting
 • Field course of zoology

 

Profesionálna kariéra

 

 • 1992 - trvá; Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica: postupne odborný asistent, docent

 

Professional career

 

1987 – 1989: assistant on the Department of Biology, the former Pedagogical Faculty in Banská Bystrica 1990 – 2010: lecturer on the Department of Biology, recently the Department of Biology and Ecology, Faculty of Natural Sciences, Matthias Belius University, Banská Bystrica  2010 till now: associate professor on the Department of Biology and Ecology, Faculty of Natural Sciences, Matthias Belius University, Banská Bystrica

Membership Slovak entomological society (from 1981) Slovak zoological society (from 2001)

Vzdelanie

Mgr. (1987) - biológia-matematika, bývalá Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici PaedDr. (1989) - bývalá Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici CSc. (1992) - Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor entomológia. Dizertačná práca: „Myrmekofilné chrobáky Slovenska so zvláštnym zreteľom k ich ohrozeniu a perspektívam ochrany“. Doc. (2010) - Fakulta prírodných vied, UKF Nitra

Acquirements

M.Sc. in biology – mathematics (1987), the former Pedagogical Faculty in Banská Bystrica PaedDr. (1989) - PaedDr. «Theory of teaching of biology» (1989), the former Pedagogical Faculty in Banská Bystrica CSc. (1992) - Faculty of Natural Sciences, Commenius University in Bratislava, thesis: Myrmecophilous beetles of Slovakia with special reference to their endangerment and perspectives for protection. Associate professor (2010), Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra, thesis: Application of selected arthropods in the biomonitoring of terrestrial ecosystems.

Oblasti výskumu

entomológia a arachnológia – rozšírenie, ekológia, ohrozenie, ochrana a využitie vybraných skupín článkonožcov v biomonitoringu myrmekofilné článkonožce a saproxylické chrobáky projektovanie chránených území

Research interests

Selected arthropod groups (spiders, beetles, butterflies...) in the monitoring of terrestrial habitats Saproxylic beetles – indicators of well-preserved ecosystems Endangerment of arthropods as a consequence of human impacts on the environment Working-out the projects of territorial protection (especially based on the fauna of invertebrates)

  Súčasné projekty

-

Current research projects

-

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
09:00 - 11:00
Štvrtok
-
Piatok
-