Kde ma nájdete

Katedra biológie a ekológie,Doktorandi

Profesijná charakteristika

Kvalifikačný rast:

  • Mgr., FPV UMB 2018
  • Interný doktorand FPV UMB: 2018-2022
  • ročník štúdia: 1.
  • Školiteľ: doc. Ing. Ladislav Hamerlík, PhD.
  • Téma dizertačnej práce: Paleoekologická rekonštrukcia prechodu glaciálu a holocénu vo Vysokých Tatrách použitím jazerných sedimentov.

Publikácie: 

  • ADE – Článok publikovaný, resp. akceptovaný článok v recenzovanom zahraničnom časopise 

ŠTILLOVÁ, Veronika, Marcela PŘIDALOVÁ, Milan NOVIKMEC, Marek SVITOK a Ladislav HAMERLÍK. First record of Phaenopsectra flavipes (Meigen, 1818) in Slovakia with notes on its ecology. Chironomus: journal of Chironomidae research. Trondheim: Norwegian University of science and technology, 2016, (29), 33-35. ISSN 2387-5372.

 

ŠTILLOVÁ, Veronika, Ščerbáková, Soňa. First record of Demicryptochironomus (Irmakia) neglectus Reiss, 1988 in Slovakia. Chironomus: journal of Chironomidae research. Trondheim: Norwegian University of science and technology, 2019, (32), 20-20. ISSN 2387-5372.

 

  • AFH – Publikovaný abstrakt z domácej vedeckej konferencie

PŘIDALOVÁ M., ŠTILLOVÁ V., NOVIKMEC M., SVITOK M.,HAMERLÍK L. Pakomáre (Diptera: Chironomidae) malých vodných nádrží (pondov) Slovenska. Limnologický spravodajca: 10. jarný limnologický seminár, Banská Štiavnica 27.-28. apríl 2017. Bratislava: Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2017, 11, 17. ISSN 1337-2971.

 

ŠTILLOVÁ V., Hamerlík L. Structure and key environmental factors shaping chironomid (Diptera: Chironomidae) assemblages of ponds of Slovakia. Študentská vedecká konferencia 2018: Zborník recenzovaných príspevkov, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 21. marec 2018, s. 502. ISBN 978-80-557-1415-8.

 

ŠTILLOVÁ V., HAMERLÍK L., NOVIKMEC M.,  SVITOK M. Pakomáre (Diptera: Chironomidae) malých vodných nádrží Slovenska: štruktúra a kľúčové environmentálne premenné. Zborník abstraktov z vedeckého kongresu „Zoológia 2018“, Zvolen 22. – 24. november 2018, s. 102.

 

ŠTILLOVÁ V., PŘIDALOVÁ M., HAMERLÍK L., CHAMUTIOVÁ T., ČERBA D., BITUŠÍK P. Vplyv introdukcie rýb na spoločenstvá pakomárov (Diptera: Chironomidae) Vyšného Račkovho plesa. Limnologický spravodajca: 12. jarný limnologický seminár, Trenčianske Jastrabie 25.-26.apríl 2019. Bratislava: Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2019, 13, ISSN 1337-2971.

 

 

  • Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru:

ŠTILLOVÁ V. & CHAMUTIOVÁ T. (eds.) 2018. Manažment ekosystémov v prizme nerovnovážnej perspektívy. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie. Banská Bystrica, 21.-22.november 2018.

 

Projekty:

  • VEGA 1/0341/18 Pakomáre ako indikátory paleoenvironmentálnych zmien: vytvorenie modelu na rekonštrukciu teplôt v neskorom glaciáli a holocéne s využitím subfosílnych spoločenstiev z tatranských plies (2018 – 2020), riešiteľ
  • APVV-15-0292 “Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj zaznamenaný v jazerných sedimentoch Vysokých Tatier“ (2016 – 2020); riešiteľ

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-