print

Volume XVIII, 1, 2016

Ročník XVIII. číslo 1

CONTENT / OBSAH

Case studies/ Prípadové štúdie

FULL TEXT/ ABSTRACT
APPLICATION OF SUSTAINABLE PRINCIPLES IN AGC FLAT GLASS CZECH
UPLATŇOVÁNÍ PRINCIPŮ UDRŽITELNÉHO PODNIKÁNÍ V AGC FLAT GLASS CZECH
Vilém Kunz

Research studies / Vedecké práce

 FULL TEXT/ ABSTRACT
ADSORPTION OF COPPER FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY USING  NATURAL CLAY
Ismael Sayed ISMAEL , Sherif KHARBISH* , Eman SAAD& Ali MAGED​

FULL TEXT/ ABSTRACT
CONCEPTIONS OF FINNISH AND BRAZILIAN CHILDREN OF THE CONTENT OF THE HUMAN HEAD AND BRAIN
Eila Jeronen, Amauri Betini Bartoszeck, Marja-Liisa Kalinen, Eine Lehtinen

FULL TEXT/ ABSTRACT
COMPARISON OF HEAVY METAL CONTAMINATION OF THE REPRESENTATIVES OF THE GENUS PINUS L. AND QUERCUS L. AT THE SELECTED EUROPEAN Cu DEPOSITS
POROVNANIE KONTAMINÁCIE ZÁSTUPCOV RODOV PINUS A QUERCUS ŤAŽKÝMI KOVMI V OBLASTI VYBRANÝCH OPUSTENÝCH Cu LOŽÍSK EURÓPY
Peter Andráš, Ingrid Turisová, Giuseppe Buccheri,  Stanislav Snopko

FULL TEXT/ ABSTRACT
THE VALUE CULTURE AND ORGANIZATION CULTURE: OCQ SURVEY
HODNOTOVÁ KULTÚRAA ORGANIZAČNÁ KULTÚRA: OCQ DOTAZNÍKOVÉ ŠETRENIE
Ivan Murin, Alica Brsková

FULL TEXT/ ABSTRACT
PERCEPTION OF QUALITY OF LIFE (THE CASE STUDY OF RUZOMBEROK)
PERCEPCIA KVALITY ŽIVOTA NA PRÍKLADE MESTA RUŽOMBEROK
Viera Novanská, Lucia Kačová

FULL TEXT/ ABSTRACT
DYNAMICS OF THE SPECTRUM OF RUDERAL COMMUNITIES OF THE URBAN ECOSYSTEM OF MALACKY
DYNAMIKA SPEKTRA RUDERÁLNYCH SPOLOČENTIEV MESTSKÉHO EKOSYSTÉMU MALACIEK
Alena Rendeková, Karol Mičieta

FULL TEXTABSTRACT

HUMAN HEALTH RISK ASSESSMENT OF THE EXPOSURE TO POLYCHLORINATED BIPHENYLS IN CONTEXT OF THE REMEDIATION WORKS
HODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK EXPOZÍCIE POLYCHLÓROVANÝM BIFENYLOM POČAS SANAČNÝCH PRÁC
Marek Drimal

 

 

 

=