print

 

Vedecké pomocné sily FPV UMB v akademickom roku 2019/2020


KATEDRA BIOLÓGIE A EKOLÓGIE

Bc. Miriam TRNIKOVÁ

Téma: Molekulové analýzy kmeňov Euglena Gracilis – izolácia DNA, polymerázová reťazová reakcia, elektroforéza a MALDI-TOF MS analýza
Tútor: Mgr. Matej Vesteg, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:
• vytvorenie genobanky izolátov DNA z rôznych organizmov;
• získanie PCR amplikónov a ich vizualizácia pod UV svetlom – príprava pre ich následnú analýzu;
• identifikácia organizmov na základe sekvenovania a RFLP;
• identifikácia organizmov na základe MALDI-TOF MS;
• pomoc pri celkovom chode laboratória;
• pomoc pri pripravovaných vedeckých publikáciách.


KATEDRA FYZIKY

Vladislav PAVLÚS

Téma: Popularizácia fyzikálneho vzdelávania prostredníctvom experimentálnych aktivít
Tútor: Mgr. Martin Hruška, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:
• počet vytvorených vystavených experimentov.
• počet podielov na príprave popularizačných a vzdelávacích aktivít katedry.
• vystúpenie na katedrovom seminári, prípadne aj na ŠVK (v závislosti od vyjadrenia tútora).


KATEDRA GEOGRAFIE A GEOLÓGIE

Bc. Adam MAŤO

Téma: Peridotity a deoteroperidotity Západných Karpát
Tútor: prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:
• spracované vzorky minerálov a hornín na ďalšiu analýzu alebo výučbu;
• fotodokumentácia rôznych typov minerálov, hornín a štruktúr pre jednotlivé projekty;
• prezentácia výsledkov na domácich vedeckých podujatiach (konferenciách a seminároch);
• publikovanie výsledkov v domácich a zahraničných recenzovaných časopisoch;
• účasť na popularizačných a propagačných akciách katedry.


KATEDRA CHÉMIE

Michaela BARLÁŠOVÁ

Téma: Podpora výskumu v oblasti forenznej chémie
Tútor: doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD., RNDr. Šimon Budzák, PhD., PharmDr. Jiří Zapletal

Charakteristika merateľných výstupov VPS:
• aktívna účasť študenta na ŠVK alebo spoluautorstvo na výstupe kategórie A podľa AK;
• spracovanie aspoň 15 kazuistík z odbornej literatúry na témy využitia zmieňovaných analytických techník vo forenzistike


KATEDRA INFORMATIKY

Bc. Jaroslav KNEŽNÍK

Téma: Tvorba didaktických materiálov pre motiváciu k štúdiu informatiky
Tútor: PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:
• počet vytvorených didaktických materiálov;
• aktívna účasť na Študentskej vedeckej konferencii.


KATEDRA TECHNIKY A TECHNOLÓGIÍ

Nikola MIKUŠOVÁ

Téma: Výskum, podpora a rozvoj technického vzdelávania prostredníctvom inovovaných stratégií a postupov s cieľom osvojenia kľúčových zručností a kompetencií žiakov nižšom strednom vzdelávaní
Tútor: PaedDr. Ján Stebila, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:
• odborné, vedecké články publikované v spoluautorstve s členmi katedry;
• aktívna účasť na Študentskej vedeckej konferencii;
• aktívna účasť na medzinárodnej konferencii.


KATEDRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Eduard LUKÁČ

Téma: Ekosystémové služby
Tútor: doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:
• počet meraní a spracovaných vzoriek;
• prezentovanie výsledkov a ich publikovanie;
• účasť na popularizačných a propagačných aktivitách katedry.


KATEDRA MATEMATIKY

Jeannette RATICOVÁ

Téma: Grafické prvky v publikačnej činnosti katedry
Tútor: prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DrSc., DSc.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:
• skrátenie doby odosielania článkov na publikovanie a estetickejší vzhľad článkov


KATEDRA GEOGRAFIE A GEOLÓGIE

Michal ŠOLTÉS

Téma: Využitie nástrojov GIS v geografických analýzach
Tútor: doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:
• portfólio úloh implementujúcich výsledky výskumu zmien krajiny, ktoré budú využiteľné jednak vo vyučovacom procese geografie, na popularizáciu vedeckých výsledkov vo vzťahu k verejnosti a v rámci rôznych aktivít katedry určených pre žiakov ZŠ...;
• participácia na terénnom výskume realizovanom na vybraných lokalitách súvisiacich s projektmi;
• prezentovanie výsledkov a ich publikovanie;
• špecifická analýza a vyhodnocovanie dát získaných terénnym výskumom;
• vizuálna interpretácia dát získaných terénnym výskumom a ich overovanie;
• tvorba GIS výstupov v rôznych formách;
• prezentácia výsledkov na domácich vedeckých podujatiach
• publikovanie výsledkov v domácich a zahraničných recenzovaných časopisoch;
• účasť na popularizačných a propagačných aktivitách katedry