print

Vedecké pomocné sily

Ponuky na obsadenie pozície Študentskej vedeckej pomocnej sily na FPV UMB PRE akademický rok 2018/2019


Prihlášku na obsadenie pozície študentskej vedeckej pomocnej sily  na niektorú z doleuvedených tém je potrebné doručiť na Referát vedy a výskumu FPV UMB (Ing. Slavka Račáková, PhD.,  č.d. 31) v termíne najneskôr do 27. septembra 2018. Povinnou súčasťou prihlášky je motivačný list uchádzača a písomné vyjadrenie tútora vybranej témy.  Pravidlá pre pozíciu študentskej vedeckej pomocnej sily na FPV UMB v Banskej Bystrici vymedzuje Smernica dekanky FPV UMB č.1/2017, ktorú nájdete v prílohe.


KATEDRA BIOLÓGIE A EKOLÓGIE

Téma: Molekulové analýzy – izolácia DNA, polymerázová reťazová reakcia, MALDI-TOF MS analýza

 Opis činností, ktoré bude VPS vykonávať:

 • odber vzoriek v laboratóriu a následná izolácia DNA z rôznych organizmov;
 • amplifikačná metóda - polymerázová reťazová reakcia;
 • analýza PCR amplikónov - elektroforéza v agarózovom gély, štiepenie restrikčnými enzýmami (RFLP – polymorfizmus dĺžky restrikčných fragmentov);
 • príprava PCR amplikónov na sekvenovanie;
 • príprava vzoriek na MALDI-TOF MS analýzu, analýza získaných hmotnostných spektier – tvorba dendrogramov;
 • pomocné práce: sterilizácia pracovných nástrojov, spotrebného materiálu a odpadu; umývanie skla a pracovných nástrojov; sterilizácia povrchov v laboratóriu.

Tútor: Mgr. Matej Vesteg, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • vytvorenie genobanky izolátov DNA z rôznych organizmov;
 • získanie PCR amplikónov a ich vizualizácia pod UV svetlom – príprava pre ich následnú analýzu;
 • identifikácia organizmov na základe sekvenovania a RFLP;
 • identifikácia organizmov na základe MALDI-TOF MS;
 • pomoc pri celkovom chode laboratória;
 • pomoc pri pripravovaných vedeckých publikáciách.

KATEDRA FYZIKY

Téma: Popularizácia fyzikálneho vzdelávania prostredníctvom experimentálnych aktivít

Opis činností, ktoré bude VPS vykonávať:

 • vo vitrínach, umiestnených v priestoroch katedry fyziky, zrekonštruovať prípadne vymeniť existujúce vystavené experimenty (interaktívne alebo statické). Ako teoretické východiská budú pritom využité aj práce, publikované v predchádzajúcom období členmi katedry k téme vystavený fyzikálny experiment;
 • príprava a realizácia experimentálnych aktivít počas týždňa vedy, dní otvorených dverí, Noci výskumníkov, ako aj v rámci iných príležitostných podujatí, ako sú napr. návštevy žiakov zo základných a stredných škôl na pôde katedry fyziky a pod.;
 • podieľanie sa na tvorbe a realizácii nových experimentálnych aktivít súvisiacich s výskumnou témou a vedecko-výskumnou činnosťou pracoviska katedry fyziky.  

Tútor: Mgr. Martin Hruška, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • počet vytvorených vystavených experimentov.
 • počet podielov na príprave popularizačných a vzdelávacích aktivít katedry.
 • vystúpenie na katedrovom seminári, prípadne aj na ŠVK (v závislosti od vyjadrenia tútora).

KATEDRA GEOGRAFIE A GEOLÓGIE

Téma: Rudné mineralizácie a ich genéza

Opis činností, ktoré bude VPS vykonávať:

 • príprava, spracovanie a separácia vzoriek v laboratóriu;
 • mikroskopické vyhodnocovanie výbrusov, nábrusov a vzoriek v polarizačnom mikroskope;
 • zhotovenie mikrofotografií minerálov pomocou polarizačného mikroskopu Nikon ECLIPSE LV 100 POL a  binokulárnej lupy Nikon SMZ-1500 s kamerou typu SD-Fi2;
 • pomoc pri príprave a realizácii popularizačných a propagačných aktivít katedry;
 • terénny výskum a odber vzoriek na vybraných lokalitách spojených s riešenými projektami;

Tútor: prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • spracované vzorky minerálov a hornín na ďalšiu analýzu alebo výučbu;
 • fotodokumentácia rôznych typov minerálov, hornín a štruktúr pre jednotlivé projekty;
 • prezentácia výsledkov na domácich vedeckých podujatiach (konferenciách a seminároch);
 • publikovanie výsledkov v domácich a zahraničných recenzovaných časopisoch;
 • účasť na popularizačných a propagačných akciách katedry.

KATEDRA CHÉMIE

Téma: 3D počítačové modelovanie pre forenzné aplikácie

Opis činností, ktoré bude VPS vykonávať:

 • štúdium a analýza dostupných videotutoriálov pre softvér Blender;
 • implementácie získaných poznatkov pre 3D-modelovanie statického miesta činu;
 • modelovanie 3D objektov v pohybe (dynamická rekonštrukcia činu).

Tútor: doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • videotutoriály a pracovné súbory 3D-počítačových simulácií použiteľné tútorom vo výučbe;
 • aktívna účasť študenta na ŠVK 2019;
 • vytvoriť aspoň 2 vizualizácie dynamickej rekonštrukcie miesta činu pre potreby výučby a prezentácie;
 • participácia na tvorbe kurzu 3D počítačového modelovania v Blender.

KATEDRA INFORMATIKY

Téma č.1Návrh a konštrukcia bezpilotného lietajúceho zariadenia

Opis činností, ktoré bude VPS vykonávať:

 • konštrukcia hardvérovej časti;
 • implementácie softvérovej časti;
 • testovanie a ladenie parametrov.

Tútor: Mgr. Michal Vagač, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • funkčné lietajúce zariadenie;
 • aktívna účasť na Študentskej vedeckej konferencii.

Téma č.2: Využitie nástrojov BI v prírodných vedách.

 Opis činností, ktoré bude VPS vykonávať:

 • spracovanie rozsiahlych dát získaných z experimentálnych meraní použitím;
 • spracovanie dát z oblasti prírodných vied použitím InfoSphere.

Tútor: Mgr. PaedDr. Vladimír Siládi, PhD. 

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • článok na ŠVK;
 • podklady k vedeckému článku;
 • projekt v prostredí DataStage InfoSphere;
 • obrázky a tabuľky.

 KATEDRA TECHNIKY A TECHNOLÓGIÍ

Téma: Výskum, podpora a rozvoj technického vzdelávania prostredníctvom inovovaných stratégií a postupov s cieľom osvojenia kľúčových zručností a kompetencií žiakov nižšom strednom vzdelávaní

Opis činností, ktoré bude VPS vykonávať:

 • podpora a pomoc pri riešení dielčích úloh aktívnych, financovaných domácich a zahraničných projektov riešených na katedre. Pomoc pri organizovaní medzinárodnej vedeckej konferencie „Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania“ a iných aktivít realizovaných katedrou (krajské, celoslovenské kolá Olympiády techniky a iné).

Tútor: PaedDr. Ján Stebila, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • odborné, vedecké články publikované v spoluautorstve s členmi katedry;
 • aktívna účasť na Študentskej vedeckej konferencii;
 • aktívna účasť na medzinárodnej konferencii.

 KATEDRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Téma: Ekosystémové služby

Opis činností, ktoré bude VPS vykonávať:

 • terénne práce – meranie fyzikálnych veličín pôdy, ďalších abiotických a biotických vlastností zložiek ekosystémov;
 • odber a príprava vzoriek;
 • údržba meracích prístrojov;
 • meranie sledovaných charakteristík;
 • zber údajov na špecializovaných pracoviskách;
 • spracovanie a analýza údajov;
 • spracovanie relevantnej literatúry;
 • pomoc pri príprave a realizácii popularizačných a propagačných aktivít katedry.

Tútor: doc. Ing. Radoslava Kanianska, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • počet meraní a spracovaných vzoriek;
 • prezentovanie výsledkov a ich publikovanie;
 • účasť na popularizačných a propagačných aktivitách katedry.

 KATEDRA MATEMATIKY

Téma: Grafické prvky v publikačnej činnosti katedry 

Opis činností, ktoré bude VPS vykonávať:

 • kreslenie obrázkov v prostredí TikzPicture pre publikačné účely;

Tútor: prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DrSc., DSc.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • skrátenie doby odosielania článkov na publikovanie a estetickejší vzhľad článkov