RSS RSS print

Študentský geografický spolok Mateja Bela

Kto sme?

Študentský geografický spolok Mateja Bela je nezisková, nepolitická organizácia študentov geografie a geológie na Katedre geografie a geológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vznikol začiatkom roka 2016 iniciatívou pedagógov a študentov Katedry geografie a geológie FPV UMB.

Čo robíme?

Cieľom spolku je sprostredkovať bližšiu spoluprácu medzi študentmi a pedagógmi, poskytovať informácie a rady začínajúcim študentom na katedre geografie a geológie a organizovať rôzne odborné, populárno-náučné či spoločenské akcie i podujatia za účelom skvalitnenia študentského života a rozvoja osobnosti budúceho geografa.

Členstvo:

Členom sa môže stať ktorýkoľvek študent Katedry geografie a geológie FPV UMB. Členstvo je bezplatné a poskytuje prehľad o podujatiach organizovaných spolkom,  katedrou a Slovenskou geografickou spoločnosťou v podobe súťaží, prednášok alebo voľno-časových aktivít a pod.

Vedenie spolku:

Bc. Alžbeta Hrádocká – 2n GeAj_m

Bc. Anna Mihálová – 2n GeHi_m

Bc. Monika Miková – 2n BiGe_m

Mgr. Lukáš Volentier

 Bc. Michal Bacula - 1n TvGe_m

Čestní členovia:

Bc. Zuzana Badáková

Bc. Monika Odrobiňáková

Barbora Piptová

Martina Stančíková 

Bc. Lenka Gubová

Mgr. Martin Baláž

Bc. Matej Slaniniak

Ako nás môžete kontaktovať?

Osobne alebo na emailovej adrese: sgsmb@umb.sk

Na facebookovej stránke nás možno nájsť pod názvom Študentský geografický spolok Mateja Bela