RSS RSS print

Študijný odbor Učiteľstvo akademických predmetov

Študijný program Učiteľstvo geografie je možné študovať v dvoch stupňoch. Prvý stupeň, bakalársky, sa študuje 6 semestrov, druhý stupeň, magisterský, 4 semestre. Katedra ponúka štúdium v nasledovných študijných kombináciách s geografiou:

 • geografia – anglický jazyk a literatúra
 • geografia – biológia
 • geografia – dejepis
 • geografia – fyzika
 • geografia – chémia
 • geografia – informatika
 • geografia – matematika
 • geografia – nemecký jazyk a literatúra
 • geografia - slovenský jazyk a literatúra
 • geografia – telesná výchova
 • geografia - výchova k občianstvu

Študijný program Učiteľstvo geografie – bakalársky stupeň (Bc.)

Garant študijného programu:

doc. RNDr. Pavol Michal, CSc. |
Meno:doc. RNDr. Pavol Michal, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Pavol.Michal@umb.sk
Kancelária:F304 
Telefónne číslo:048 446 7304
Utorok: 12:30 - 14:00, Štvrtok: 10:00 - 12:00

Profil absolventa

Absolvent ŠP učiteľstvo geografie v kombinácii predmetov (Bc.) je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Je zorientovaný v odbore svojej predmetovej špecializácie, v jeho výstavbe, má prehľad o širších súvislostiach výchovy a vzdelávania a má osvojenú informačnú gramotnosť. Taktiež je schopný orientovať sa v organizačných  podmienkach inštitucionálneho vzdelávania, preto dokáže pôsobiť najmä v základných zložkách inštitucionálneho vzdelávania.

Študijný program Učiteľstvo geografie – magisterský stupeň (Mgr.)

Garanti študijného programu:

doc. RNDr. Pavol Michal, CSc. |
Meno:doc. RNDr. Pavol Michal, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Pavol.Michal@umb.sk
Kancelária:F304 
Telefónne číslo:048 446 7304
Utorok: 12:30 - 14:00, Štvrtok: 10:00 - 12:00
Tolmáči Ladislav, prof. RNDr., PhD. |
Meno:Tolmáči Ladislav, prof. RNDr., PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:ladislav.tolmaci@umb.sk
Kancelária:F304 
Telefónne číslo:048 446 7304
Streda: 09:00 - 11:00

Profil absolventa

Absolvent ŠP Učiteľstvo geografie je spôsobilý byť učiteľom na základnej a strednej škole.

Študijný poradca:

Mgr. Richard Pouš,PhD. |
Meno:Mgr. Richard Pouš,PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Richard.Pous@umb.sk
Kancelária:309 
Telefónne číslo:048 446 7309
 

Študijný odbor ODBOROVÁ DIDAKTIKA

Doktorandský študijný program Didaktika geografie je jedinečný v priestore strednej Európy. Realizuje sa v dennej (3 roky) aj externej (4 roky) forme štúdia.  

Garanti študijného programu:

Tolmáči Ladislav, prof. RNDr., PhD. |
Meno:Tolmáči Ladislav, prof. RNDr., PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:ladislav.tolmaci@umb.sk
Kancelária:F304 
Telefónne číslo:048 446 7304
Streda: 09:00 - 11:00
doc. RNDr. Pavol Michal, CSc. |
Meno:doc. RNDr. Pavol Michal, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Pavol.Michal@umb.sk
Kancelária:F304 
Telefónne číslo:048 446 7304
Utorok: 12:30 - 14:00, Štvrtok: 10:00 - 12:00
doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. |
Meno:doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Prodekan, Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Alfonz.Gajdos@umb.sk
Kancelária:F300a 
Telefónne číslo:048 446 7300
Utorok: 15:00 - 16:00, Štvrtok: 14:00 - 15:30

Profil absolventa

Absolvent ŠP Didaktika geografie nadobudne počas štúdia kompetencie a zručnosti v špecifickej oblasti edukačných vied – v didaktike geografie. Východiskovou úrovňou jeho poznatkovej bázy sú geografické a didaktické analýzy. Kreatívne dokáže aplikovať identifikované zákonitosti na určenie smerov, ktorými by sa mal uberať rozvoj vo vyučovaní geografie. Absolvent je  schopný samostatne a tvorivo skúmať osobitosti geografickej problematiky v edukácii, ako aj generalizovať výsledky svojich výskumov do všeobecných edukačných princípov. Osvojí si tímovú spoluprácu a dokáže koordinovať výskum. Jeho znalosti didaktiky geografie sa vyznačujú predovšetkým syntetickým prístupom. Ten je základom komplexných riešení rôznych projektov a plánov. Možnosti uplatnenia absolventa sú široké, od vzdelávacích inštitúcií po orgány štátnej a verejnej správy v súvislosti s edukáciou, ako aj v medzinárodných inštitúciách riešiacich a implementujúcich problematiku edukácie (OSN, Rada Európy, Európsky parlament a i.). Sféra pôsobenia zahŕňa aj univerzitné a iné pracoviská. Absolvent bude po skončení štúdia schopný napomáhať vo výchove pedagógov a odborníkov v oblasti didaktiky geografie, učiteľov geografie alebo príbuzných študijných odborov.

Študijná poradkyňa:

RNDr. Martina Škodová, PhD. |
Meno:RNDr. Martina Škodová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Martina.Skodova@umb.sk
Kancelária:F303 
Telefónne číslo:048 446 7303
Utorok: 09:00 - 15:00