RSS RSS print

Spolupráca s externým prostredím

Katedra geografie a geológie FPV UMB podpísala so spoločnosťou CBS spol., s r.o. Banská Bystrica Memorandum o spolupráci pri rozvoji vzdelávania v oblasti geografie, kartografie, geoinformatiky a didaktiky geografie. Cieľom je zvýšenie kvality a pripravenosti absolventov pre potreby praxe s dôrazom na záujmy rozvoja regiónu. Spolupráca je zameraná na oblasť vedy a výskumu na poli kartografie a geoinformatiky, identifikáciu, monitorovanie a prognózovanie vzdelávacích potrieb, tvorbu učebných pomôcok pre geografiu a vlastivedu, vypisovanie tém záverečných prác a vedenie takýchto prác, uplatňovanie sa absolventov v praxi, odbornú prax študentov a vzájomnú propagáciu.

 Memorandum o spolupráci

        

Katedra geografie a geológie FPV UMB podpísala so Slovenskou agentúrou životného prostredia Memorandum o spolupráci.

 

 Memorandum o spolupráci

 

Na cvičných školách absolvujú študenti magisterského štúdia v študijnom odbore Učiteľstvo akademických predmetov pedagogickú prax ako povinný predmet spoločného základu podľa odporúčaného študijného plánu. Prax prebieha na štyroch základných školách a piatich stredných školách.

 

 Zoznam cvičných škôl

=