Projekty a granty

Vyhľadávanie v projektoch

Diverzifikácia a posilnenie pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov s dôrazom na technické vzdelávanie

Číslo projektu:KEGA 019UMB-4/2018 Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:PaedDr. Ján Stebila, PhD.

Implementácia bádateľsky orientovaného modelu vzdelávania s využitím nových technológií na báze mikrokontrolérov vo vyučovaní fyziky strednej školy

Číslo projektu:KEGA 031UMB-4/2018 Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD.

Interaktívne aplikácie pre vyučovanie matematiky na základných školách

Číslo projektu:KEGA 003TTU-4/2018 Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Pavol Hanzel,CSc.

Pakomáre ako indikátory paleoenvironmentálnych zmien: vytvorenie modelu na rekonštrukciu teplôt v neskorom glaciáli a holocéne s využitím subfosílnych spoločenstiev z tatranských plies

Číslo projektu:VEGA 1/0341/18 Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.

Rodingity v Západných Karpatoch, špecializovaný horninový typ

Číslo projektu:VEGA 1/0237/18 Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

Súčasná a systémová ekológia: štruktúra, dynamika a komplexita spoločenstiev a ekosystémov

Číslo projektu:KEGA 036UMB-4/2018 Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:doc. Ing. Peter Urban, PhD.

Teória ultrarelativistických jadrových zrážok a hmoty v extrémnych stavoch

Číslo projektu:VEGA 1/0348/18 Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:Dr.rer. nat. Evgeny Kolomeytsev, PhD.

Tvorba vysokoškolskej učebnice "Analytická chémia vo forenznej a kriminalistickej praxi" pre podporu rozvoja novoakreditovaného študijného programu Forenzná a kriminalistická chémia

Číslo projektu:032UMB-4/2018 Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:Mgr. Barbora Tirčová, PhD.

Výskumne ladená koncepcia vzdelávania v ekológii

Číslo projektu:KEGA 051UMB-4/2018 Doba riešenia projektu:1. Január 2018 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:Mgr. Romana Schubertová, PhD.

Funkčná a taxonomická divetzita mokradí a ich vzťah k ekosystémovým procesom

Číslo projektu:APVV-16-0236 Doba riešenia projektu:1. Júl 2017 - 30. Jún 2021
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Peter Bitušík, PhD.

Dynamika antropicky ovplyvnených biotopov nelesnej vegetácie v procese ekologickej obnovy

Číslo projektu:VEGA 2/0040/17 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.

Genetická výbava euglenoidných bičíkovcov pre medzibunkovú komunikáciu, metabolizmus cukrov a potenciálnu mnohobunkovosť

Číslo projektu:VEGA 1/0535/17 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:Mgr. Matej Vesteg, PhD.

Algoritmy na grafoch a algebraických štruktúrach

Číslo projektu:VEGA 1/0487/17 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:doc. Mgr. Ján Karabáš, PhD.

Anorganická a bioanorganická chémia pre učiteľov základných a stredných škôl

Číslo projektu:KEGA 006KU-4/2017 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:prof. Ing. Ján Kurucz, PhD.

Budovanie progresívneho experimentálneho laboratória pre inováciu foriem výučby v študijnom programe Protipožiarna ochrana a bezpečnosť.

Číslo projektu:KEGA 009TU-4/2017 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:doc. Ing. Alena Očkajová, PhD.

Ekonometrické metódy na identifikáciu priemerného efektu intervencie

Číslo projektu:VEGA 1/0843/17 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.

Formatívne hodnotenie žiakov v predmete Technika v nižšom strednom vzdelávaní so zameraním na kognitívnu oblasť

Číslo projektu:KEGA 017UMB-4/2017 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.

Inovatívne metodiky v predmete informatika v sekundárnom vzdelávaní

Číslo projektu:KEGA 009KU-4/2017 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:Ing. Jana Jacková, PhD.

Interaktívna elektronická učebnica regionálnej geografie Horného Pohronia

Číslo projektu:KEGA 002UMB-4/2017 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:RNDr. Martina Škodová, PhD.

Interaktívna mykologická zbierka - herbár, genobanka kultúr a izolátov DNA vytvorená formou elektronického praktika

Číslo projektu:KEGA 025UMB-4/2017 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Svetlana Gáperová, PhD.