RSS RSS print

Záverečné práce

Minimálne požiadavky pre záverečné práce riešené na katedre Geografie a geológie

Úvod

Cieľom tohto dokumentu je zvýšenie kvality a zabezpečenie jednotného postupu pri posudzovaní minimálnych požiadaviek na záverečné práce vytvárané na Katedre geografie a geológie. Dokument reflektuje na úrovni katedry požiadavky dané v publikácii Systém kvality vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici [1].

Znenie

Požiadavky na záverečné práce upravuje Smernica rektora č. 12/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vzhľadom na príliš všeobecný charakter smernice (je určená pre všetky študijné odbory na UMB) premietla Katedra geografie a geológie tieto podmienky do nasledujúcich bodov špecifických pre práce riešené na Katedre geografie a geológie (odbory Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v aprobácii s predmetom geografia a odbory Geografia, Geografia a regionálny rozvoj, Geografia a krajinná ekológia).

 1. Práca musí obsahovať aj kartografické výstupy (mapy). Kartografické výstupy je potrebné vytvoriť v GIS
  1. zdôvodnenie - podľa článku 3 z [2] sa záverečnou prácou “overujú vedomosti a skúsenosti ktoré študent získal počas štúdia a jeho spôsobilosť používať ich pri riešení úloh a situácii z príslušného študijného odboru”.   Mapa je základné grafické vyjadrenie geografickej reality a akúkoľvek geografickú súvislosť alebo jav je možné a potrebné vyjadriť práve prostredníctvom máp. Predmet Kartografia a topografia a predmet GIS 1, GIS 2 (len odbory Geografia,Geografia aregionálny rozvoja odbor Geografia a krajinná ekológia) zabezpečujú študentovi dostatok teoretickej a praktickej prípravy na získanie zručností potrebných na tvorbu vlastných mapových výstupov, preto ich absencia bude interpretovaná ako nezvládnutie “praktického využitia poznatkov” nadobudnutých počas štúdia.
 2. Témy študentov musia byť previazané s odborom, ktorý študujú
  1. v prípade budúcich učiteľov je potrebné, aby téma práce bola previazaná s problematikou didaktiky geografie a využiteľná v školskej praxi;
  2. v prípade odboru Regionálny rozvoj práca rieši problémy v oblasti geografie s výstupmi použiteľnými v oblasti regionálneho rozvoja.
 3. Minimálny počet použitých zdrojov je 15  pre bakalársku prácu, 20 pre diplomovú prácu
  1. cieľom bakalárskej práce je okrem iného aj “preukázať schopnosť spracovať základnú odbornú literatúru” [2]. Študent spracovanie problematiky pri splnení tohto bodu musí preštudovať dostatočný počet zdrojov (tlačených aj elektronických publikácií).
 4. Experimentálne testovanie produktov diplomovej práce
  1. v prípade, že študent vytvára didaktickú pomôcku, prípadne navrhuje učebné dokumenty, je potrebné takto vzniknuté dielo aj odskúšať v praxi. Praktická konfron­tácia teoretických poznatkov udržiava výstupy práce    na úrovni realizova­teľ­nosti;
  2. v prípade návrhov opatrení v oblasti regionálneho rozvoju by mali byť všetky odporúčania doplnené názorom subjetku ktorého sa týkajú (starosta, samospráva, ministerstvo).
 5. Publikovateľné výstupy
  1. práca by mala byť spracovaná tak, aby jej výsledky boli publikovateľné bez väčších zásahov v odbornom periodiku/štúdii z daného odboru (odporúčané periodiká Geografická revue, Geografia...)

Splnenie minimálnych požiadaviek kontroluje vedúci záverečnej práce - pri ich nesplnení študent nebude pripustený k obhajobe.

Literatúra

 1. Systém kvality vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2013, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
 2. Smernica rektora č. 12/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Vypracoval: Mgr. Ľuboš Balážovič, PhD.

2.9. 2015 schválili:  

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
doc. RNDr. Pavol Michal, CSc.
doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.