RSS RSS print

Možnosti uplatnenia absolventa

Bakalársky stupeň

ŠP - Učiteľstvo akademických predmetov
Absolvent môže pôsobiť ako asistent učiteľa na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania a predovšetkým je pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v magisterskom štúdiu učiteľstva aprobačného predmetu v kombinácii na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania.

ŠP – Geografia a krajinná ekológia
Absolvent dokáže hodnotiť problémy a možnosti krajinnej sféry na rôznych hierarchických úrovniach. Ovláda základy manažmentu krajiny. Má široké možnosti uplatnenia v najrôznejších odvetviach hospodárstva, verejnej správy, súkromnom sektore a i. Vysoké uplatnenie má v správach národných parkov, chránených území a komunálnej správe.

ŠP – Aplikovaná geológia
Absolvent štúdia dobre ovláda teoretické základy geológie, paleogegrafie a rozumie procesom prebiehajúcim v litosfére. Absolvent pozná základné praktické postupy v aplikovaných geologických odboroch a ovláda základy širokého spektra príbuzných odborov (ekológia, geografia a pod.). Absolvent bude schopný samostatne spracovať odbornú literatúru a vykonávať základnú posudkovú činnosť v oblasti geológie, prípadne abiotickej zložky životného prostredia. Absolvent bakalárskeho štúdia môže pracovať aj pri digitalizácii a grafickom vyhodnotení geologických údajov v inštitúciách štátnej správy, samosprávy, múzeách, v environmentálne založených spoločnostiach štátneho aj súkromného sektoru. Absolvent bude pripravený pokračovať v nadväzujúcom magisterskom štúdiu geológie a príbuzných odborov.

Magisterský stupeň

ŠP - Učiteľstvo akademických predmetov
Absolvent je spôsobilý byť učiteľom prislúchajúcim jeho špecializácii na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania ako aj vysokoškolského. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti je schopný participovať alebo riadiť vývoj metodických materiálov pre výučbu daného predmetu. Má poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike odboru pre pokračovanie na 3. stupni vysokoškolského štúdia.

ŠP - Geografia a rozvoj regiónov

Absolventi nadobudnú počas štúdia kompetencie a zručnosti v poznávaní  regiónov rôznej hierarchickej úrovne. Kreatívne dokážu využiť identifikované geografické javy a procesy na určenie smerov, ktorými by sa mal uberať ich rozvoj. Sú schopní samostatne a tvorivo skúmať osobitosti jednotlivých regiónov, ako aj generalizovať výsledky svojich výskumov. Sú v plnej miere pripravení identifikovať, hierarchizovať a zhodnotiť potenciál regiónov z najrôznejších aspektov. Možnosti uplatnenia absolventov ŠP Geografia a rozvoj regiónov sú širokospektrálne od orgánov štátnej a verejnej správy, cez inštitúcie zaoberajúce sa regionálnym rozvojom a plánovaním, ako aj inštitúcie riešiace ekonomické, demografické a environmentálne otázky. Ďalšou možnou sférou ich pôsobenia sú zahraničné a medzinárodné inštitúcie, napr. v rámci EÚ, ale aj mimo nej. Sféra ich pôsobenia zahŕňa aj univerzitné a iné pracoviská. Absolventi budú po skončení štúdia schopní pokračovať v doktorandskom štúdiu geografie alebo príbuzných študijných odborov.

ŠP – Aplikovaná geológia
Absolvent štúdia dobre ovláda teoretické základy geológie, paleogegrafie a rozumie procesom prebiehajúcim v litosfére. Absolvent pozná základné praktické postupy v aplikovaných geologických odboroch a ovláda základy širokého spektra príbuzných odborov (ekológia, geografia a pod.). Absolvent bude schopný samostatne spracovať odbornú literatúru a vykonávať základnú posudkovú činnosť v oblasti geológie, prípadne abiotickej zložky životného prostredia. Absolvent magisterského štúdia môže pracovať aj pri digitalizácii a grafickom vyhodnotení geologických údajov v inštitúciách štátnej správy, samosprávy, múzeách, v environmentálne založených spoločnostiach štátneho aj súkromného sektora. Absolvent bude pripravený pokračovať v nadväzujúcom doktorandskom štúdiu geológie a príbuzných odborov.

Katedra zabezpečuje vzdelávanie na bakalárskom a magisterskom stupni v nasledujúcich odboroch:

  • Geografia a krajinná ekológia (bakalársky stupeň)
  • Geografia a rozvoj regiónov (magisterský stupeň)
  • Učiteľstvo akademických predmetov v kombinácií s geografiou (bakalársky a magisterský stupeň)
  • Aplikovaná geológia (bakalársky a magisterský stupeň)

Ďalšie informácie Vám radi poskytnú PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD. (Geografia a krajinná ekológia; Geografia a rozvoj regiónov), RNDr. Martina Škodová, PhD. (Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii s geografiou) a Mgr. Viera Šimonová, PhD. (Aplikovaná geológia).

=