RSS RSS print

Katedra chémie

Oznamy

Kde nás nájdete:

2. poschodie
telefón: 048 446 7208
KCH FPV UMB
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
e-mail: fpv.kch@umb.sk

Profil katedry

Katedra chémie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici má akreditované štúdiá predmetu chémia v odbore Učiteľstvo akademických predmetov a tiež dva neučiteľské študijné programy: Environmentálna chémia v odbore chémia a Forenzná a kriminalistická chémia.

Katedru chémie vedie doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD., ktorého vedeckovýskumná činnosť v odbore teoretická a počítačová chémia je zameraná predovšetkým na oblasť štúdia nelineárnych optických vlastností molekúl. Okrem toho sa aktívne podieľa na riešení problematiky medzimolekulových interakcií medzi proteínmi a molekulovými inhibítormi angiogenézy.

Vedecko-výskumná činnosť katedry sa orientuje na aktuálne problémy z teórie vyučovania chémie, na oblasť kontaminácie životného prostredia, na analýzu zložiek ŽP s dôrazom na povrchové a odpadové vody, na riešenie problémov vodného a odpadového hospodárstva, na štúdium kinetiky a mechanizmu oscilačných reakcií, molekulové modelovanie, kvantovo-chemické výpočty a na nové smery racionálnej výživy.

V rámci vedeckovýskumnej činnosti Katedra chémie spolupracuje s viacerými vysokými školami, predovšetkým s PriF UK v Bratislave, Fakultou ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, PrF UPJŠ v Košiciach, FPV UKF v Nitre, PdF TU v Trnave, FHPV PU v Prešove. V zahraničí sú to katedry chémie PdF UHK v Hradci Králové, PrF KU v Prahe, PrF OU v Ostrave a FUNDP v Namure v Belgicku.

Katedra chémie umožňuje rigorózne pokračovanie z teórie vyučovania chémie (PaedDr.) a z chémie (RNDr.).

Katedra chémie sa v posledných rokoch podieľala na projektoch ako napríklad: „Tvorba vzdelávacích modulov v rámci špecializácie Environmentálna chémia“ - Leonardo da Vinci,„Model ďalšieho vzdelávania učiteľov prírodovedných predmetov“ - TEMPUS Phare, „Fullereny a ich význam pre výučbu chémie“ či „Počítačové modely molekulárnych štruktúr vo výučbe chémie“„Informačné technológie v školskom prírodovednom experimentovaní“. V súčasnosti sú pracovníci katedry riešiteľmi a spoluriešiteľmi projektov KEGA, VEGA, VUGA a tiež výskumných úloh v kooperácii so Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave.