RSS RSS print

Časopis Technika a vzdelávanie

ISSN 1339-9888 - on-line verzia
ISSN 1338-9742 - print verzia

Časopis je zameraný na technické vzdelávanie v základných, stredných i na vysokých školách, na oblasť základného a aplikovaného výskumu, aplikáciu informačných technológií vo výučbe odborných predmetov.

Jedná sa o medzinárodné recenzované vedecko-odborné periodikum, ktoré je vydávané dvakrát ročne Katedrou techniky a technológií Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Aktuálny ročník                  

                                           2/2018       1/2018        2/2017       1/2017       2/2016       1/2016       2/2015       1/2015

Archív                          

                  2/2014         1/2014         2/2013          1/2013           2/2012           1/2012

Redakčná rada

Pokyny pre autorov 

Vyhlásenie autorov

Recenzný posudok


Kontakt:

Šéfredaktor                                      Zástupca šéfredaktora                      Grafické spracovanie
prof. PaedDr. Milan ĎURIŠ, CSc.        prof. PaedDr. Jozef PAVELKA, CSc.   
Ing. Martin KUČERKA, PhD.         
KTT, FPV, UMB                                 KFMT, FHPV, PU                                KTT, FPV, UMB
Tajovského 40                                  ul. 17. novembra 1                           Tajovského 40       
974 01 Banská Bystrica                      081 16 Prešov                                   974 01 Banská Bystrica
Slovak Republic                                 Slovak Republic                                Slovak Republic
e-mail: Milan.Duris@umb.sk              e-mail: jozef.pavelka@unipo.sk         e-mail: Martin.Kucerka@umb.sk  
   

=