RSS RSS print

Katedra informatiky

Profil katedry

Katedra informatiky má priznané právo udeľovať titul bakalár – Bc. a magister – Mgr. absolventom dennej formy štúdia a externej formy štúdia v študijnom programe Aplikovaná informatika a aj absolventom dennej formy štúdia v Študijnom programe Učiteľstvo informatiky v kombináciách, ktoré sú zriadené podľa zákonných predpisov a uskutočňované na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela. Katedra informatiky ma priznané právo udeľovať akademický titul doktor pedagogiky – PeadDr. a akademický  titul doktor prírodných vied – RNDr. absolventom  študijných programov,  ktorí získali  titul magister, po vykonaní rigoróznej skúšky, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študujnom odbore, v ktorom  získali  vysokoškolské vzdelanie alebo v príbuznom študijnom odbore. Katedra informatiky na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vykonáva výučbu viacerých  celofakultných predmetov,  ktoré sú buď povinnými, povinne voliteľnými alebo voliteľnými predmetmi. Katedra na vzdelávanie využíva  štyri počítačové učebne s prístupom na internet a dostupnou prezentačnou technikou a ďalšie špecializované laboratóriá. 

Celú informačnú brožúrku si môžete pozrieť tu.