RSS RSS print

Veda a výskum

Fyzická geografia:

 • Geomorfológia a environmentálny manažment vodných tokov s dôrazom na brehovú eróziu (Mgr. L. Balažovičová, PhD.)
 • Testovanie alternatívnych postupov vo vodohospodárskom inžinierstve z pohľadu rastúcej populácie a klimatických zmien (Mgr. L. Balažovičová, PhD.)
 • Hodnotenie krajinnej štruktúry a jej zmien, hodnotenie vegetačnej pokrývky modelových území, najmä disturbovaných lokalít (banských háld, oblastí postihnutých zosuvmi a výmoľovou eróziou), ekotonov lesného ekosystému, hodnotenie procesu sekundárnej sukcesie (RNDr. M. Škodová, PhD.)
 • Svahové deformácie a zosuvy (geomorfológia, letecká fotogrametria, geodézia), fluviálna geomorfológia a hazardy (Mgr. A. Medveďová, PhD.)
 • Multidisciplinárny výskum fluviálnych  terasových systémov v slovensko- maďarskej pohraničnej oblasti (Mgr. A. Medveďová, PhD.)

 • Podhorské a horské oblasti stredného Slovenska a ich montánne oblasti (Doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD., doc. RNDr. P. Michal, CSc.)
 • Výskum a modelovanie primárnych foriem montánneho reliéfu a 3D modelovanie povrchových foriem a objektov v podzemí  (RNDr. K. Weis, PhD)
 • Bioremediácia v podmienkach malých vodných nádrží so zvýšeným stupňom ochrany (RNDr. K. Weis, PhD)
 • Limnologická analýza a digitálne modelovanie procesov erózie, transportu a sedimentácie v podmienkach maloplošných vodných nádrží (RNDr. K. Weis, PhD)
 • Monitoring vybraných fyz.-chem. parametrov prostredia a ich vplyv na prítomnosť a kvalitu populácií vybraných druhov živočíchov, ichtyologický výskum (PISCES, Lutra lutra, Astacus Astacus, Chiroptera,…) (RNDr. K. Weis, PhD)

Humánna geografia:

 • Geografia cestovného ruchu – priestorové zákonitosti cestovného ruchu, teória a metodológia cestovného ruchu, funkcie cestovného ruchu, mestský turizmus, pútnický cestovný ruch, GIS v cestovnom ruchu (PaedDr. B. Gregorová, PhD.)
 • Geografia percepcie – behaviorálna a humanistická geografia, mentálne mapy, percepcia mesta a aktivít cestovného ruchu. (PaedDr. B. Gregorová, PhD.)
 • Religiózna geografia – pútnické aktivity a problematika pútnických centier na Slovensku.  (PaedDr. B. Gregorová, PhD.)

Regionálna geografia:

 • .................... – ....  (doc.RNDr. A. Gajdoš, CSc.)

Politická geografia:

 • Volebná geografia, problematika regionalizácie so zameraním na politicko-geografickú regionalizáciu (RNDr. T. Madleňák, PhD.)
 • Kultúrna geografia – otázky priestorovej identity a hodnotovej orientácie obyvateľov (RNDr. T. Madleňák, PhD.)
 • Rôzne aspekty procesov európskej integrácie (RNDr. T. Madleňák, PhD.)

Didaktika geografie:

 • Aplikácia regionálno-geografických prvkov do edukácie geografie miestnej krajiny a regionálnej výchovy na ZŠ a SŠ (RNDr. M. Škodová, PhD.)
 • Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (RNDr. M. Škodová, PhD.)
 • Využitie informačných a komunikačných technológií v geografickom vzdelávaní (Mgr. Ľuboš Balážovič, PhD.)
 • Tvorba didaktických testov v geografii (Mgr. Peter Barto, PhD.)

Kartografia a GIS:

 • Analýza možností kartometrického využitia starých mapových diel vo výskume vývoja foriem reliéfu a podpovrchových objektov (RNDr. K. Weis, PhD.)
 • Analýza zmien retenčných objemov VN a komparácia s historickými mapovými podkladmi (RNDr. K. Weis, PhD.)

Aplikovaná geológia:

 

 • Paleoekológia a stratigrafia vybraných súvrství Západných Karpát.
  • Táto téma je súčasťou niekoľkých grantových úloh na ktorých sa podieľajú zamestnanci pracoviska ale aj vedecký pracovníci spoločného pracoviska UMB a SAV- Inštitútu biológie a geológie.
  • Pracovníci: RNDr. Miroslava Dzúrová (Smrečková) PhD., RNDr. Radovan Kýška-Pipík, PhD., Ing. Sidónia Kötelešová, PhD., Mgr. Štefan Ferenc PhD.,  Mgr. Viera Šimonová, PhD.
  • Petrológia, geochémia a geochronológia magmatických a metamorfovaných hornín Západných Karpát
  • Pracovníci: doc. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., Mgr. Štefan Ferenc PhD., prof. RNDr. Peter Andráš, CSc. RNDr. Roberta Prokešová PhD., doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
  • Podporné granty:
   • APVT-012504 Evolúcia vulkanizmu v priestore a čase počas neskorovarískej a rannealpískej etapy vývoja Západných Karpát.. Zodpovedný riešiteľ doc. RNDr. J. Spišiak, CSc.
   • APVT-20-016104 Pôvod a tektono-metamorfný vývoj vybraných paleozoických kôrových segmentov Západných Karpát (Mgr. M. Hrdlička, PhD., doc. RNDr. J. Spišiak, CSc.)
   • APVV-0571-07 nový projekt; Petrológia, geochronológia a tektonická pozícia základných typov kryštalinika Nízkych Tatier, Zodpovedný riešiteľ doc. RNDr. J. Spišiak, CSc.
   • VEGA-3179 Permská riftogenéza v evolúcií Západných Karpát – význam, petrológia a gotektonické aspekty. Zodpovedný riešiteľ doc. RNDr. Ján Spišiak, CSc.
   • VEGA-2/0104/08 Tri typy migmatitov v kryštaliniku Nízkych Tatier. Zodpovedný riešiteľ doc. RNDr. Ján Spišiak, CSc.
   • APVV-0279-07 Štruktúrno-petrologický model alpidných strižných zón Západných Karpát porovnanie s podobnými zónami Východných Álp. Zodpovedný riešiteľ prof. RNDr. Marian Putiš, DrSc., členovia výskumného tímu: doc. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., RNDr. Miroslava Smrečková, PhD.
   • APVV-0081-10 Metaultramafity, indikátor mechanizmov kôrovo-plášťovej interakcie, recyklácie a exhumácie c orogénnej prizme. Zodpovedný riešiteľ prof. RNDr. Marian Putiš, DrSc., členovia výskumného tímu: doc. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., RNDr. Štefan Ferenc, PhD.
   • VEGA-1/0744/1 Lamprofýry Západných Karpát; petrológia a geochémia. Zodpovedný riešiteľ doc. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., členovia výskumného tímu: RNDr. Roberta Prokešová PhD., RNDr. Štefan Ferenc, PhD.
 • Exogénna geochémia a aplikovaná geológia, ložiská, geogénne a antropogénne vplyvy na krajinu
  • Pracovníci: prof. RNDr. Ján Spišiak, CSc., Mgr. Štefan Ferenc PhD., prof. RNDr. Peter Andráš, CSc., RNDr. Roberta Prokešová PhD., doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
  • Podporné granty:
   • APVV-51-015605 - Definovanie možností ozdravenia baníckej krajiny v okolí Ľubietovej na základe štúdia distribúcie ťažkých kovov a toxických prvkov v krajinných zložkách. Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Peter Andráš, CSc.
   • APVV-20-019905 Možnosti eliminácie a využitia kyslých banských vôd zo skládok banských odvalov. Spoluriešiteľ RNDr. Peter Andráš, CSc.
   • VEGA-2034/05 Kvalita a využívanie životného prostredia podhorských a horských oblastí stredného Slovenska. Zodpovedný riešiteľ doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, CSc.
   • VEGA-4023/07 Horské oblasti stredného Slovenska a ich trvalo udržateľný rozvoj. Zodpovedný riešiteľ doc. RNDr. Pavel Michal, CSc.
   • VEGA-1/0154/08 Geografické a krajinnoekologické problémy montánnej (baníckej) krajiny stredného Slovenska. Zodpovedný riešiteľ doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, CSc.
   • APVV-0663-10 Štúdium kontaminácie baníckej krajiny toxickými prvkami na vybraných Cu‑ložiskách a možnosti jej remediácie. Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Peter Andráš, CSc.; členovia výskumného tímu: doc. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., RNDr. Ingrid Turisová, PhD.
   • VEGA-2/0065/11 Porovnanie kontaminácie krajinných zložiek v dôsledku historickej ťažby Cu-ložísk v okolí Banskej Bystrice. Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Peter Andráš, CSc.; členovia výskumného tímu: prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.;
 • Prenos poznatkov vedy do praxe, popularizácia vedy
  • Pracovníci: doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc., doc. RNDr. Pavol Michal. CSc., doc. RNDr. Alfonz Gajdoš PhD., prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., prof. RNDr. Peter Andráš, CSc. RNDr. Roberta Prokešová PhD., Mgr. Štefan Ferenc, PhD.,
  • Podporné granty:
   • APVV-LPP-0362-06 Náučno-poznávací sprievodca po geologických a geografických lokalitách stredného Slovenska. Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
   • APVV-LPP-0120-07 Stredoslovenská banská cesta ako integrálna súčasť európskych kultúrnych trás. Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pavol Michal. CSc.,
   • KEGA-011UMB-4/2011 Aplikovaná geológia - nový študijný program II.stupňa VŠ štúdia. Zodpovedný riešiteľ doc. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., členovia výskumného tímu: doc. RNDr. Ludmila Illášová, CSc., RNDr. Roberta Prokešová PhD., RNDr. Štefan Ferenc, PhD.

Krajinná ekológia:

 • Zmeny druhotnej krajinnej štruktúry, krajinná metrika, hodnotenie vegetačnej pokrývky, ekologická významnosť krajiny (RNDr. M. Masný, PhD., PhD., doc. RNDr. A. Gajdoš, PhD., RNDr. M. Škodová, PhD.)
 • Podhorské a horské oblasti stredného Slovenska a ich montánne oblasti (Doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD., doc. RNDr. P. Michal, CSc.)
 • GIS vo výskume krajiny (RNDr. M. Masný, PhD., RNDr. K. Weis, PhD.)
 • Získavanie a spracovanie zemských zdrojov; analýza montánnej krajiny z pohľadu krajinných potenciálov a limitov pre rozvoj cestovného ruchu, so zreteľom na geoturizmus (RNDr. K. Weis, PhD.)