RSS RSS print

Osnova záverečných prác

Záverečné práce

Dôležité dokumenty k záverečným prácam TU

Odporúčaná osnova záverečných prác na Katedre geografie a geológie:

 1. Bakalárska práca

obal

titulný list

čestné vyhlásenie (nepovinné)

poďakovanie (nepovinné)

abstrakt v štátnom jazyku

abstrakt v anglickom jazyku, resp. inom cudzom jazyku

OBSAH

ZOZNAM ILUSTRÁCIÍ A ZOZNAM TABULIEK (nepovinné)

ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK

SLOVNÍK (nepovinné)

ÚVOD

 1.  CIEĽ PRÁCE
 2.  PROBLEMATIKA (+ stručný prehľad domácej a zahraničnej literatúry)
 3.  METODIKA PRÁCE
 4.  CHARAKTERISTIKA MODELOVÉHO ÚZEMIA
 5.  VÝSLEDKY (členenie by malo korešpondovať s cieľmi)
 6.  DISKUSIA (resp. pripúšťa sa spojiť diskusiu a záver)

ZÁVER (previazaný na ciele práce)

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

PRÍLOHY (nepovinné)

SPRIEVODNÝ MATERIÁL (nepovinné)

 

 1. Diplomová práca / Rigorózna práca

obal

titulný list

čestné vyhlásenie (nepovinné)

poďakovanie (nepovinné)

abstrakt v štátnom jazyku

abstrakt v anglickom jazyku, resp. inom cudzom jazyku

predhovor

OBSAH

ZOZNAM ILUSTRÁCIÍ A ZOZNAM TABULIEK (nepovinné)

ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK

SLOVNÍK (nepovinné)

ÚVOD

 1.  CIEĽ PRÁCE
 2.  PROBLEMATIKA (+ stručný prehľad domácej a zahraničnej literatúry)
 3.  METODIKA PRÁCE
 4.  CHARAKTERISTIKA MODELOVÉHO ÚZEMIA
 5.  VÝSLEDKY (členenie by malo korešpondovať s cieľmi)
 6.  DISKUSIA (resp. pripúšťa sa spojiť diskusiu a záver)

ZÁVER (previazaný na ciele práce)

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

PRÍLOHY (nepovinné)

SPRIEVODNÝ MATERIÁL (nepovinné)

=