RSS RSS print

Štúdium

Poslanie, zameranie, obsah a celkové poňatie študijného programu

ENVIRONMENTÁLNE MANAŽÉRSTVO

vychádza zo všeobecnej podstaty poslania a obsahovej náplne tohto pojmu.
 

Študijný program chápe všeobecnú podstatu poslania environmentálneho manažérstva vo vytváraní vhodných nástrojov umožňujúcich identifikáciu a kvantifikáciu strategických cieľov, ako aj definovanie strategických a taktických postupov ich dosahovania.

Študijný program chápe obsahovú náplň environmentálneho manažérstva v kreovaní adekvátnych princípov, prístupov a metód umožňujúcich najmä:

  • stanovenie adekvátnej environmentálnej politiky subjektu tak v kontexte jeho vnútorných dispozícií a obmedzení, ako aj v kontexte vplyvov okolia a zainteresovaných strán na daný subjekt,
  • identifikáciu a výber vhodných manažérskych systémov a nástrojov umožňujúcich praktické naplnenie environmentálnej politiky,
  • stanovenie komplexných optimálnych podmienok vytvárania, zavádzania a udržiavania vybraných systémov a postupov environmentálneho riadenia, či už samostatných (EMS, QMS, OHSAS a pod.), alebo ako súčastí integrovaného manažérskeho systému,
  • monitorovanie, analyzovanie, reporting a komunikovanie výsledkov, efektívnosti, účelnosti a hospodárnosti fungovania aplikovaných systémov a postupov environmentálneho riadenia. 

Keďže manažérstvo vo svojej podstate hlavne popisuje vzťahy medzi riadeným subjektom a spôsobmi jeho riadenia, študijný program sústreďuje svoju pozornosť na dva vybrané typy subjektov:
  • jedinca a rôzne typy sociálnych komunít,
  • organizácie rôznej povahy a veľkosti a s nimi súvisiace zainteresované strany – stakeholderov a shareholderov.