RSS RSS print

Publikácie

Vyhľadávanie v publikáciách
Ekológia trávnych porastov

Ekológia trávnych porastov (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Ján Tomaškin, Judita Tomaškinová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017ISBN:978-80-557-0675-7Stiahnuť publikáciu:

Predkladaná vysokoškolská učebnica Ekológia trávnych porastov predstavuje základný študijný materiál a zdroj informácií pre dva predmety, ktoré sú v ponuke bakalárskeho a magisterského štúdia v študijnom odbore Environmentálny ...

Ekonomické a legislatívne nástroje životného prostredia

Ekonomické a legislatívne nástroje životného prostredia (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Jana Jaďuďová a kol.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-1027-3

Učebnica podáva komplexný pohľad na ekonomické nástroje legislatívy životného prostredia Slovenskej republiky vo všeobecnosti so zameraním na hlavné zložky životného prostredia: ochrana ovzdušia, ochrana vôd, odpadové hospodárstvo, ...

Environmentálna pedológia a manažment ochrany pôdy

Environmentálna pedológia a manažment ochrany pôdy (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Radoslava Kanianska
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0460-9

Prvá všeobecná časť vysokoškolskej učebnice je zameraná na základy pedológie. Druhá špeciálna časť je orientovaná na environmentálne problémy, fyzikálnu, chemickú a biologickú degradáciu pôdy a manažment jej ochrany. Tretia, ...

Firemné občianstvo ako súčasť koncepcie spoločenskej zodpovednosti

Firemné občianstvo ako súčasť koncepcie spoločenskej zodpovednosti (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Jana Jaďuďová, Ján Zelený
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0774-7

Vedecká monografia sa sústreďuje na problematiku koncepcie firemného občianstva (Corporate Citizenship), ako nástroja pre zodpovedné riadenie organizácie so zameraním na privátny sektor spoločnosti. Autori prinášajú parciálnu časť ...

Identifikácia a modely reťazcov udalostí

Identifikácia a modely reťazcov udalostí (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Ján Zelený
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0639-9Stiahnuť publikáciu:

V spoločenskej praxi sa veľmi často vyskytujú dva zaujímavé typy situácií. Prvou z nich je situácia, ktorá od subjektu (človeka, združenia, organizácie, ...) vyžaduje rozhodnutie či, a keď, tak ako vojsť do interakcie s potenciálne ...

Identifikácia a posudzovanie rizika

Identifikácia a posudzovanie rizika (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Ján Zelený, Alena Očkajová
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0586-6

Táto učebnica je určená študentom odboru Bezpečenosť a ochrana zdravia pri práci a študijného odboru Environmentálny manažment. Môžu ju však využiť aj odborníci zaoberajúci sa problematikou manažérstva rizika v spoločenskej ...

Identifikácia a posudzovanie rizika II. časť.- Zaobchádzanie s rizikom

Identifikácia a posudzovanie rizika II. časť.- Zaobchádzanie s rizikom (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Ján Zelený a kol.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0660-3
Kúpiť teraz za 10,90 €

Učebnica je určená študentom študijného odboru Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a študijného odboru Environmentálny manažment. Môžu ju však využiť aj odborníci zaoberajúci sa problematikou manažérstva rizika v ...

Integrovaný manažment Národného parku Slovenský Kras

Integrovaný manažment Národného parku Slovenský Kras (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Judita Tomaškinová, Ján Tomaškin
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0589-7
Kúpiť teraz za 8,60 €

Predkladaná monografia je venovaná integrovanému manažmentu chránených území. Na modelovom príklade NP Slovenský kras prináša parciálnu časť výsledkov z výskumu, ktorý bol zameraný na komplexné zhodnotenie efektívnosti jeho ...

Kapitoly z rastlinnej toxikológie

Kapitoly z rastlinnej toxikológie (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Turisová Ingrid, RNDr., PhD., Šimko Štefan, doc. MVDr., CSc.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0281-0

Publikácia je v našom priestore prvou prácou, ktorá podáva ucelenejší – holistický – pohľad na štyri vybrané rastliny Aristolochia clementis L., Convallara majalis L., Strychnos nux-vomica a Ricinus communis L., a to s dôrazom na ...

Modelovanie reťazcov

Modelovanie reťazcov (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Ján Zelený, Iveta Marková
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0640-5Stiahnuť publikáciu:

Monografia podáva systémový pohľad na problematiku identifikácie, analýzy, posudzovania a hodnotenia závažnosti rizík vychádzajúci z princípov modelovania. Monografia je koncipovaná tak, aby ju mohli využívať nielen poslucháči ...

Produkčné a ekologické funkcie trávnych ekosystémov v poľnohospodárskej krajine

Produkčné a ekologické funkcie trávnych ekosystémov v poľnohospodárskej krajine (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Ján Tomaškin, Judita Tomaškinová
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018ISBN:978-80-557-1399-1

Publikácia je určená pre odborníkov, ktorí sa venujú experimentálnemu aj aplikovanému výskumu v oblasti produkčnej ekológie a funkcií trávnych ekosystémov. Môže poslúžiť aj ako študijný materiál pre študentov všetkých ...

Význam ovocných sadov pre denné motýle v extenzívnej krajine pri Novej Bani (stredné Slovensko)

Význam ovocných sadov pre denné motýle v extenzívnej krajine pri Novej Bani (stredné Slovensko) (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Eva Štrbová, Ján Kulfan
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0625-2
Kúpiť teraz za 7,60 €

Monografia sumarizuje poznatky terénneho výskumu z okolia Novej Bane zameraného na problematiku biodiverzity denných motýlov na rôzne obhospodarovaných ovocných sadoch.