print

Základné informácie

Geografické informačné systémy (GIS) predstavujú technologický prostriedok pre prácu s priestorovými informáciami. Tento typ technológie sa na FPV UMB v BB (fakulty) vyučuje v predmetoch GIS 1 (teoretické princípy), GIS 2 (analýza a tvorba údajov) a GIS 3 (priestorové analýzy). Koordinácia vzdelávacieho systému a výskumu je riadená Edukačným a aplikačným centrom GIS (EAC GIS).

Ide o samostatnú organizačnú jednotku v štruktúre fakulty. EAC GIS koncentruje výskumný a pedagogický potenciál v oblasti GIS a skvalitňuje výsledky výskumnej činnosti fakulty. Zariadenie, vybavenie a didaktické prostriedky sú koncentrované v dvoch učebniach so softvérovou platformou od spoločnosti ESRI, Intergraph, OSGEO a Clark Labs. 

Laboratórne vybavenie pozostáva zo série GPS a GNSS zariadení s geodetickou a fotogrametrickou presnosťou.

=