Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Pedagogická prax

Pedagogickú prax absolvujú študenti:

 • magisterského stupňa štúdia v študijných odboroch učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy ako povinný predmet  spoločného základu podľa odporúčaného študijného plánu,
 • bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom programe učiteľstvo praktickej prípravy.

Pedagogická prax bude prebiehať v termínoch určených v Harmonograme štúdia FPV UMB pre ak. rok 2020/2021.

Pedagogická prax sa realizuje v magisterskom stupni štúdia nasledovne:

 1. v 1. semestri ako priebežná náčuvová prax
  Realizáciu praxe zabezpečuje pre študentov koordinátor pg. praxí príslušnej katedry. Študent za absolvovanie pg. praxe získa za každý aprobačný predmet 2 kredity.

 2. v 2. semestri ako priebežná výstupová prax
  Realizáciu praxe zabezpečuje pre študentov koordinátor pg. praxí príslušnej katedry. Študent za absolvovanie pg. praxe získa za každý aprobačný predmet 2 kredity.

 3. v 3. semestri ako priebežná výstupová prax
  Realizáciu praxe zabezpečuje pre študentov koordinátor pg. praxí príslušnej katedry. Študent za absolvovanie pg. praxe získa za každý aprobačný predmet 2 kredity.

 4. vo 4. semestri ako súvislú výstupovú prax
  Študent absolvuje súvislú prax v rozsahu 30 hodín za každý aprobačný predmet, pričom z toho 15 hodín bude prebiehať na základnej a 15 hodín na strednej škole. Výber školy je na rozhodnutí študenta. Študenti, ktorí študujú v programoch, ktoré sa nevyučujú na jednom type školy (ZŠ alebo SŠ) absolvujú celú prax na type školy, kde sa daný predmet vyučuje. Realizáciu praxe si zabezpečuje študent sám. Súhlas s prijatím na prax, návratku a poučenie pre cvičného učiteľa k súvislej pedagogickej praxi nájdete v prílohe stránky. Študent za absolvovanie praxe získa za každý aprobačný predmet 2 kredity.

Pedagogická prax sa realizuje v bakalárskom stupni štúdia nasledovne (študijný program učiteľstvo praktickej prípravy):

 1. v 3. semestri ako priebežná náčuvová prax 
  Realizáciu praxe zabezpečuje pre študentov koordinátor pg. praxe príslušnej katedry. Študent za absolvovanie pg. praxe získa za každý aprobačný predmet 2 kredity.
 2. v 5. semestri ako priebežná výstupová prax 
  Realizáciu praxe zabezpečuje pre študentov koordinátor pg. praxe príslušnej katedry. Študent za absolvovanie pg. praxe získa za každý aprobačný predmet 2 kredity.

----------------------------------------------------------------------------------

Doplňujúce informácie týkajúce sa SÚVISLEJ PEDAGOGICKEJ PRAXE

Súhlas s prijatím študenta na prax od cvičného učiteľa, u ktorého študent absolvuje súvislú pedagogickú prax odovzdá študent osobne na Referáte pre rozvoj (č. dverí 6)  najneskôr do 16.11.2020.

Následne cvičný učiteľ doručí (osobne alebo poštou) návratku, súhlas riaditeľa školy s uskutočnením praxe a podpísané poverenie oprávnenej osoby pre cvičného učiteľa. Tieto prijíma Mgr. Silvia Malachovská (č. dverí 6, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, t.č.: 048/4467405), v termíne najneskôr do 23.11.2020. Poznámka: Návratku je možné poslať v uzavretej obálke aj po študentovi, ktorý bude u cvičného učiteľa na súvislej pedagogickej praxi.

Návratka musí byť kompletne vyplnená!!! V opačnom prípade nebude akceptovaná. V prípade nedoručenia návratky v stanovenom termíne, nebude vypracovaná zmluva s cvičnou školou ani dohoda o vykonaní práce s cvičným učiteľom.

Prehľad organizácie, druhov Pedagogických praxí, ich rozsahu, typu škôl, na ktorých sa Pedagogická prax realizuje a koordinátorov pedagogických praxí pre príslušný študijný program nájdete v prílohe stránky. 

..............................

Kontaktná osoba 

Mgr. Silvia Malachovská |
Meno:Mgr. Silvia Malachovská
Funkcia v zamestnaní:Referentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:silvia.malachovska@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7405
Pondelok: 08:30 - 11:30, Utorok: 08:30 - 11:30, 12:30 - 15:00, Streda: 08:30 - 11:30, Piatok: 08:30 - 11:30

..............................

Vzorové tlačivá

Vzorové tlačivá je možné stiahnuť vo formáte PDF ako aj vo formáte DOCX. 

POZOR! V tlačivách nastali isté zmeny.

 • Tlačivá týkajúce sa GDPR (Poverenie oprávnenej osoby spracúvaním osobných údajov) sú zredukované na jedno tlačivo určené pre priebežnú prax (náčuvovú ako aj výstupovú) a iné tlačivo pre súvislú prax. Uvedené tlačivo pre priebežnú prax už nie je rozdelené podľa semestrov, ale rovnaké tlačivo bude použité v ZS ako aj v LS.
 • Pribudlo tlačivo "Poučenie o mlčanlivosti pre študenta na praxi", ktoré musí vyplniť študent a odovzdať ho koordinátorovi pre prax na príslušnej katedre (v prípade priebežnej praxe), prípadne Mgr. Malachovskej (v prípade súvislej praxe).