print

Prihláška na VŠ štúdium

Uchádzač o štúdium na FPV UMB v Banskej Bystrici sa prihlasuje na štúdium vyplnením prihlášky.

Prihlášky je možné podávať: 

  • v písomnej forme

alebo

  • v elektronickej forme.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIHLÁŠKA V PÍSOMNEJ PODOBE

Formulár písomnej prihlášku, ako aj viac informácií o vypĺňaní prihlášky v písomnej podobe na jednotlivých stupňoch štúdia môžete nájsť na príslušných stránkach:

 

PRIHLÁŠKA V ELEKTRONICKEJ PODOBE

Ak máte záujem o použitie elektronickej prihlášky, použite link e-prihláška. V prípade, ak si neviete poradiť s vypĺňaním elektronickej prihlášky, pomôže Vám návod, ktorý je umiestnený nižšie. Ak si napriek tomu neviete s e-prihláškou poradiť, kontaktujte Oddelenie pre pedagogickú činnosť

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ku prihláške je potrebné doložiť aj rôzne prílohy.

Prílohy k prihláške na bakalársky stupeň štúdia

  • životopis,
  • overenú kópiu maturitného vysvedčenia a vysvedčenia zo 4. ročníka (platí pre uchádzačov, ktorí už maturovali),
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
  • potvrdenie od lekára o spôsobilosti štúdia na VŠ, pokiaľ idú študovať jeden z nasledujúcich študijných programov: učiteľstvo biológie, učiteľstvo chémie, učiteľstvo fyziky, učiteľstvo techniky, učiteľstvo praktickej prípravy, aplikovaná geológia, environmentálna chémia a forenzná  a kriminalistická chémia.

 Uchádzači, ktorí maturujú v roku podania prihlášky, prinesú overenú fotokópiu maturitného  vysvedčenia a vysvedčenia za 4. ročník na oddelenie pre pedagogickú činnosť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky, resp. ak nekonanú prijímaciu skúšku zašlú tieto doklady najneskôr do 23. júna 2017.

 Prílohy k prihláške na magisterský stupeň štúdia

  • životopis,
  • overenú kópiu diplomu a overenú kópiu vysvedčenia o štátnej skúške z bakalárskeho štúdia (platí pre uchádzačov, ktorí už úspešne ukončili bakalárske štúdium),
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
  • potvrdenie od lekára o spôsobilosti štúdia na VŠ, pokiaľ idú študovať jeden z nasledujúcich študijných programov: učiteľstvo biológie, učiteľstvo chémie, učiteľstvo fyziky, učiteľstvo techniky, aplikovaná geológia, environmentálna chémia.
=