Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Rozširujúce štúdium

Rozširujúce štúdium je definované §8a zákona č. 390/2011Z.z. z 21. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch. Podľa uvedeného zákona:

 • rozširujúcim štúdiom pedagogický zamestnanec získa kvalifikačné predpoklady na výkon ďalšej pedagogickej činnosti,
 • rozširujúce štúdium môže vykonať iba pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad podľa § 7 zákona o pedagogických zamestnancoch alebo si ho doplnil podľa § 8 ods. 1 zákona o pedagogických zamestnancoch.

FPV UMB v Banskej Bystrici ponúka v akademickom roku 2020/2021 rozširujúce štúdium predmetov:

 • fyzika,
 • geografia,
 • chémia,
 • matematika,
 • technika.

Doklad o úspešnom absolvovaní rozširujúceho štúdia je osvedčenie o rozšírení pedagogickej spôsobilosti.

Základné informácie

 • dĺžka štúdia: 5 semestrov
 • podanie prihlášky na štúdium: do 20. 9. 2020
 • poplatok za štúdium: 420,- € /semester

Predpoklady pre prijatie

 • splnenie kvalifikačného predpokladu podľa § 7 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • alebo získanie kvalifikačného predpokladu podľa § 8 ods. 1 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ukončenie štúdia

 • obhajoba záverečnej práce s kolokviálnou rozpravou.

Prihláška

Uchádzači o rozširujúce štúdium sa prihlasujú na štúdium formou tlačiva – prihláška na vysokú školu. Prihláška je bezplatná. K prihláške je potrebné priložiť:

 • profesijný životopis,
 • overenú kópiu diplomu a dodatku k diplomu z najvyššieho dosiahnutého vzdelania,
 • potvrdenie od zamestnávateľa, že ste pedagogickými zamestnancami v priamom vyučovacom procese.

Výučba sa realizuje podľa harmonogramu akademického roka v zimnom a letnom semestri v určených dňoch pracovného voľna a pokoja (sobota, nedeľa).

FPV UMB si vyhradzuje právo neotvárať štúdium v akademickom roku, ak počet záujemcov, ktorý záväzne potvrdili svoj záujem o štúdium v danom akademickom roku a uhradili školné nedosiahne minimálny počet 15.


 Ďalšie informácie poskytuje:

Mgr. Silvia Malachovská |
Meno:Mgr. Silvia Malachovská
Funkcia v zamestnaní:Referentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:silvia.malachovska@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7405
Pondelok: 08:30 - 11:30, Utorok: 08:30 - 11:30, 12:30 - 15:00, Streda: 08:30 - 11:30, Piatok: 08:30 - 11:30


Študijné plány


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela