Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Magisterské študijné programy

Študijný odbor:  Matematika

Študijný program: Matematika v analýze dát a vo financiách

  • dĺžka štúdia: 2 roky
  • forna štúdia: denná
  • garant: prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.

Podrobnejšia charakteristika:

Absolvent je odborníkom schopným využívať v praxi moderné metódy štatistiky, spracovania dát a finančnej matematiky.  Keďže má osvojené základné teoretické poznatky z matematiky a štatistiky, je schopný dopĺňať si vzdelanie samostatným štúdiom podľa potrieb a zamerania jeho pracoviska. Každý absolvent pozná základné matematicko-štatistické metódy a možnosti ich aplikácií v praxi. Osvojí si tiež využívanie výpočtovej techniky (s dôrazom na štatistický softvér R) a pozná možnosti softvéru využívaného na štatisticky orientovaných pracoviskách a v oblasti finančníctva a poisťovníctva.

Najlepší študenti majú možnosť pokračovať v doktorandskom štúdiu v odbore Matematická analýza, preto v rámci výberových predmetov a individuálnych konzultácií sa predpokladá osvojenie hlbších teoretických poznatkov z nejakej špecializácie matematiky.

Absolventi nachádzajú uplatnenie v poisťovníckom a finančnom sektore ako dátoví analytici, finanční analytici či poistní matematici, v rôznych odvetviach ekonomiky ako štatistici a dátoví analytici. Uplatňujú sa aj na vedecko-výskumných pracoviskách a ako vysokoškolskí učitelia matematiky, štatistiky a príbuzných odborov.


Študijný odbor:  Učiteľstvo akademických predmetov

Študijný program: Učiteľstvo matematiky

  • dĺžka štúdia: 2 roky
  • forna štúdia: denná
  • garant: prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.

Stručná charakteristika:

Popri rozšírení a prehĺbení poznatkov z vysokoškolskej matematiky sa kladie dôraz na didaktiku vyučo­vania matematiky a na poznatky z elementárnej matematiky. Absolventi získajú kvalifikáciu pre vyučovanie predmetu matematika na základných a stredných školách všetkých typov. Najlepší absolventi budú mať predpoklady pre doktorandské štúdium, najmä v odbore Teória vyučovania matematiky.  Môžu sa tiež uchádzať o miesto vysokoškolského učiteľa matematiky.


  1. Mgr_uc_odporucany_stud_plan.pdfOdporúčaný študijný plán - Učiteľstvo matematiky - magisterské štúdium (160 KB)
  2. Mgr-MADF-Odporucany_studijny_plan.rtfMgr_odbor_MAT_odporucany_stud_plan (279 KB)

    Odporúčaný študijný plán - Matematika v analýze dát a vo financiách - magisterské štúdium