print

RNDr. Hudec Milan, PhD.

Kontakt

  • Pracovisko:Katedra informatiky
  • Funkcia:Vedecký pracovník
  • Zaradenie:Vedecký pracovník

KontaktMiestnosť:
Telefón: 048 446 7127Email: milan.hudec@umb.sk

Stránkové hodiny

Pondelok-
Utorok10:00 - 12:00
Streda10:00 - 12:00
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

Kvalifikácia:

 

Mgr. - 1994 - MFF KU Praha - kybernetika, informatika

RNDr. - 1999 - UPJŠ Košice - Informačné systémy

PhD. - 2004 - UPJŠ Košice - Informačné systémy - umelá inteligencia

Kvalifikačný stupeň IIa - 2006 - SAV Bratislava

 

Priebeh doterajšej odbornej praxe:

 

1997 - 2004 - Fakulta prírodných vied, UMB Banská Bystrica

2005 - 2010 - Ústav vedy a výskumu UMB Banská Bystrica -

2011 - 2014 - Inštitút matematiky a informatiky FPV UMB

Od 2015 - Fakulta prírodných vied UMB, Katedra informatiky

 

Súčasné pracovné zaradenie na funkčnom mieste:

 

Vedecký pracovník, gestor pracoviska "Centrum podpory integrovaného vzdelávania nevidiacich".

Oblasť výskumu - umelá inteligencia, automatizácia a regulácia.

 

Vedecko-výskumné zameranie:

 

- syntéza a rozpoznávanie plynulej reči, aplikácia v asistenčných technológiách pre nevidiacich,

- neurónové siete, aplikácia v oblasti matematickej lingvistiky a taxonometrických vyhodnocovaní,

- genetické algoritmy, aplikácia v oblasti adaptácie neurónových sietí,

- systémy domácej automatizácie, aplikácia v kombinácii s asistenčnými technológiami pre nevidiacich,

- ambientné (tzv. AmI Ambient Intelligence) systémy so zameraním na asistenciu pri bývaní pre nevidiacich.

 

Pedagogická činnosť:

 

1997 - 2004 - propagácia integrovaného vzdelávania nevidiacich žiakov na základných a stredných školách formou seminárov a prednášok na Fakulte prírodných vied UMB a distribúcia propagačných materiálov:

- Aktuálne a perspektívne využitie osobných počítačov,

- Čo prináša pracovisko na FPV UMB.

Od 2005 - Prednášky na FPV UMB pre študentov štvrtého ročníka informatiky - "SW kompenzačné aplikácie", "Systém ROWS" - softvérová kompozícia asistenčných technológií pre nevidiacich používateľov počítačov.

Od 2007 - Oponent diplomových prác, účasť v komisii štátnych skúšok.

 

Vývoj produktov pre nevidiacich:

 

1998 - Softvér pre tlač dokumentov, automatizovaná kontrola grafickej úpravy.

1999 - Ovládač na bežnú klávesnicu, predefinovanie štandardnej funkcie na možnosť písania v Braillovom písme, editor pre nevidiacich.

2001 - Syntetizér pre nevidiacich s ovládačom na čítanie informácií z bežného displeja.

2002 - Ovládač pre hmatový displej, návrh písma pre nevidiacich - kombinácia slovenčiny a US Braillovej sady znakov.

Dokončenie prototypu prvej verzie ambientného (ďalej AmI Ambient Intelligence) systému RUDO s asistenciou pri bývaní pre nevidiacich ľudí.

2003 - Ovládač pre bodovú tlačiareň pre nevidiacich, softvérový kurz angličtiny pre nevidiacich.

2004 - Ucelený systém HPSIO podporujúci prácu nevidiacich ľudí na počítači - syntetizér, hmatový riadok, bodová tlačiareň, kalkulátor, tlač dokumentov v čiernotlači, poznámková databáza, vývojové nástroje.

Dokončenie druhej verzie AmI systému RUDO, ktorá obsahovala navyše audiosystém dohľadu nad malými deťmi a syntetizér čítajúci obsah displeja multimetra.

2005 - Ovládač na bežnú klávesnicu, jej predefinovanie na podporu práce paretikov.

2006 - Vývojové prostredie pre nevidiacich zamerané na vývoj syntézy "unit selection" v slovenskom jazyku.

2007 - Vývojové prostredie pre nevidiacich zamerané na prácu s neurónovými sieťami, návrh ich topológií.

2008 - Vývojové prostredie pre nevidiacich zamerané na prácu s klonmi genetických algoritmov.

2009 - Ucelené vývojové prostredie pre nevidiacich podporujúce prácu v oblasti umelej inteligencie - syntéza, spektrálna a kepstrálna analýza, neurónové siete a ich adaptácia pomocou genetických algoritmov.

2010 - Prechod na operačnú platformu Linux Debian, konverzia celého softvérového produktu tak, aby jeho funkcionalita nebola principiálne zmenená.

Dokončenie tretej verzie prototypu AmI systému RUDO, ktorá bola sieťovo orientovaná a pracovala pod OS LINUX Debian.

2012 - Počítačový a internetový anglicko <> slovenský slovník integrovaný do editoru pre nevidiacich.

2013 - Ucelený "Modul ROWS" pre operačnú platformu Linux Debian podporujúci prácu na PC na troch úrovniach:

- Poznámky, editácia, tlač, výpočty na úrovni ZŠ a SŠ,

- písanie a tlač diplomových a dizertačných prác, úroveň VŠ,

- práca v oblasti vedeckej informatiky.

Modul ROWS bol plánovaný ako súčasť štvrtej verzie AmI systému RUDO, ktorá mala obsahovať automatizáciu vykurovania a zónovú reguláciu.

2014 - Automatizácia vykurovacieho systému s asistenčnou technológiou.

2015 - Zónová regulácia na báze sieti Z-Wave s asistenčnou technológiou.

2016 - Dokončenie štvrtej verzie prototypu AmI systému RUDO s asistenciou pri bývaní pre nevidiacich ľudí, ktorá obsahuje:

- automatizovaný systém vykurovania,

- systém zónovej regulácie,

- audiosystém dohľadu nad malými deťmi,

- vývojové programátorské prostredie,

- vývojové prostredie na prácu s neurónovými sieťami a genetickým algoritmom,

- prostredie na spracovanie textov,

- prostredie na vývoj hlasových korpusov.

 

Výstupy z vedeckej činnosti:

 

 

Monografie 1998-2013

 

 

4. Hudec M.: Naprogramujte si svoj rečový syntetizér s neurónovou sieťou

AAB

Inštitút matematiky a informatiky FPV UMB,

2013, Banská Bystrica

 

3. Hudec M.: Konštrukcia neurónových sietí skladaním jednotiek stratovej kompresie

AAB

Ústav vedy a výskumu UMB, 2009, Banská Bystrica

 

2. Hudec M.: Informačné technológie v softvérových kompenzačných aplikáciách

AAB

Ústav vedy a výskumu UMB, 2006, Banská Bystrica

 

1. Hudec M.: Špecializovaný softvér pre nevidiacich používateľov osobných počítačov

BAB

Fakulta prírodných vied UMB, 1998, Banská Bystrica

 

 

Vedenie a účasť na projektoch

1998-2013

 

 

5. Spoluriešiteľ projektu:

VEGA 2011-2013 č. 1/0521/11

Štúdium sietí fuzzy klopných obvodov s aplikáciou na rozpoznávanie reči

 

4. Spoluriešiteľ projektu 2010-2011:

CaKS 2010-2011

Centrum excelentnosti informatických vied a znalostných systémov (ITMS: 26220120007), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

 

3. Vedúci riešiteľ projektu:

VEGA 2007-2009 č. 1/4068/07

Syntéza nehomogénnych častíc hlasu s genetickým algoritmom a zrýchlenie jeho adaptácie v nadväznosti na iné informačné technológie

Ústav vedy a výskumu UMB, 2006, Banská Bystrica

 

2. Vedúci riešiteľ projektu:

Projekt M.Š. 2004

Tréningové aplikačné centrum pre nevidiacich

Fakulta prírodných vied UMB, 2003

 

1. Spoluriešiteľ projektu:

1999

Centrum na podporu integrovaného vzdelávania zrakovo postihnutých žiakov

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, 1998, Bratislava

 

 

Prednášky na domácich konferenciách,

publikácie v domácich recenzovaných zborníkoch

2002-2015

 

 

14. Hudec m.: Automatizovaná príprava hlasového korpusu

DidInfo 2015

AFD

Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica, 2015

 

13. Hudec m.: Kompenzačný softvér pre nevidiacich v oblasti vedeckej informatiky

DidInfo 2011

AFD

Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica, 2011

Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko v B.B.

Ústav informatizácií a prognóz školstva, B.B.

 

12. Hudec M.: Riadiaci vektor genetického algoritmu, neurónové laboratórium pre nevidiacich

DidInfo 2010

AFD

Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica, 2010

Metodicko-pedagogické centrum, alokované pracovisko ÚIPŠ,

ŠVS, Banská Bystrica, 2010

 

11. Hudec M.: Genetický algoritmus s dospievaním a starnutím genetických jedincov

I & IT 2009

AFD

Univerzita Mateja Bela FPV, Banská Bystrica 2009

 

10. Hudec M., Hladká, D., Malina, r.: Využitie systému ROWS pri vyučovaní a voľnočasových aktivitách nevidiacich žiakov

AFD

Katedra fyziky, FHPV PU v Prešove, 2009

 

9. Hudec M.: Prvky nehomogénnej databázy pre hlasový syntetizér

DidInfo 2008

AFH

Univerzita Mateja Bela FPV, Banská Bystrica 2008, str. 26 8. Hudec M.: Syntéza reči pre nevidiacich s neurónovou sieťou

Týždeň vedy 2007

BED

Ústav vedy a výskumu UMB, B. Bystrica, 2007, str. 209-221.

 

7. Hudec M.: Implementation of neuron calculations in classic algorithms

Informatics 2007

AFD

SSAKI, Slovak society for applied cybernetics and informatics, Bratislava, 2007, str. 182-186.

 

6. Hudec M.: Kompenzačná multihlasová syntéza s neurovýpočtom

UNINFOS 2005

AFD

Univerzita Mateja Bela, UAKOM, združenie EUNIS Slovensko

Banská Bystrica, 2005, str. 96-103

 

5. Hudec M.: Speech Synthesis for Blind with Extending the Adaptation of Genetic Algorithm

Informatics 2005

8-th International Conference

AFD

SSAKI, Bratislava, 2005, str. 189-194

 

4. Hudec M.: Nevidiaci žiak a organická chémia

BED

Acta Universitatis Matthiae Belii: séria chémia, No 8.

Banská Bystrica 2004, str. 46-49

 

3. Hudec M.: Speech Synthesizer for the Sightless

Informatics 2003

7-th International Conference

AFD

ZSVTS Bratislava s.r.o., 2003, str. 230-233

 

2. Hudec M.: Synthesizer for blind

WDA 2003

Workshop on Data Analysis

AFB

Technical University of Košice

Vienna University of Technology

Pavol Jozef Šafárik University in Košice, 2003, str. 87-91

 

1. Hudec M.: Vektorový priestor pohybu osôb

Information Technologies - Applications and Theory

AFB

Department of Computer Science Faculty of Science Pavol

Jozef Šafárik University, 2002, str. 103-111

 

 

Články v zahraničných

recenzovaných časopisoch

2016

 

 

1. Hudec M.: Inteligentné budovy s asistentom pre nevidiacich

ADE

Acta Informatica Pragensia, 2016, ročnik 5, číslo 1, strany 4-17

ISSN 1805-4951, DOI: 10.18267/j.aip.81

 

 

Prednášky na zahraničných konferenciách,

publikácie v zahraničných recenzovaných zborníkoch

2006

 

 

1. Hudec M.: Rozšírenie genetického algoritmu a zrakový hendikep

Systémové přístupy 2006

AFC

Praha Oeconomica, Praha, 2006

 

 

Citácie 2007-2009

v domácich recenzovaných zborníkoch a monografiách

 

 

5. Čáky P., Boroň J.,

Klimo M., Bachratá K.: Mathematical formulas in text to speech system

Communications : Scientific Letters of the University of Žilina, 2009

Hudec M.: IT in Software Compensation Aplications (in Slovak)

Ustav vedy a vyskumu UMB, 2006, Banska Bystrica,

ISBN 80-8083-196-3

 

4. Čáky P., Boroň J.,

Klimo M., Bachratá K.: Mathematical formulas in text to speech system

Communications : Scientific Letters

of the University of Žilina, 2009

Hudec M.: Kompensation Multi-voice Synthesis with Neuro-computing (in Slovak)

Banska Bystrica, 2005, ISBN 80-8083-103-3

 

3. Bachratá K., Klimo M.: PROCESS ANALYSIS

Žilinská univerzita v Žiline, 2008

Hudec M.: IT in Software Compensation Aplications (in Slovak)

Ustav vedy a vyskumu UMB, 2006, Banska Bystrica,

ISBN 80-8083-196-3

 

2. Bachratá K., Klimo M.: PROCESS ANALYSIS

Žilinská univerzita v Žiline, 2008

Hudec M.: Kompensation Multi-voice Synthesis with Neuro-computing (in Slovak)

Banska Bystrica, 2005, ISBN 80-8083-103-3

 

1. Sivák, B., Škrinárová, J.,

Vagač, M.: Approximation Non-elementary Functions Appearing in the Computation of some Multidimensional Integrals in Quantum Chemistry Using Neural Networks and Numerical Methods

Informatics 2007

SSAKI, Slovak society for applied cybernetics and informatics, Bratislava, 2007, str. 139-142.

Hudec M.: Kompenzačná multihlasová syntéza s neurovýpočtom

UNINFOS 205, UMB, UAKOM, združenie EUNIS, Banská Bystrica

 

 

Metodické príručky, WWW,

aplikácie nových technológií,

vydanie softvéru na CD a DVD médiách

1999-2015

 

 

13. Hudec M.: www s monografiami, dátami a softvérom www.systemrows.eu

Inštitút matematiky a informatiky FPV UMB,

2015, Banská Bystrica

 

12. Hudec M.: Asistenčný softvér pre zrakovo hendikepovaných, podporujúci prácu v oblasti odbornej informatiky syntéza a rozpoznávanie reči, neurónové siete a genetické algoritmy

DVD - ROWS 2014 pre LINUX DEBIAN

DVD k monografii

Inštitút matematiky a informatiky FPV UMB,

2014, Banská Bystrica

 

11. Hudec M.: www s monografiami, dátami a softvérom www.cvv.umb.sk/personal/mhudec

Inštitút matematiky a informatiky FPV UMB,

2013, Banská Bystrica

 

10: Hudec M.: Asistenčný softvér pre zrakovo hendikepovaných, podporujúci prácu v oblasti vedeckej informatiky syntéza a rozpoznávanie reči, neurónové siete a genetické algoritmy

DVD - ROWS 2013 pre LINUX DEBIAN

Rozsah - 98 000 programových riadkov

DVD k monografii

Inštitút matematiky a informatiky FPV UMB,

2013, Banská Bystrica

 

9. Hudec M.: Systém ROWS 2009

CD s asistenčným softvérom pre LINUX

Ústav vedy a výskumu UMB a MU SAV, Banská Bystrica 2009

 

8. Hudec M.: Výskum a kompenzačný softvér

www.uvv.umb.sk/mhudec

Ústav vedy a výskumu UMB, 2008

 

7. Hudec M.: Kompenzačný softvér HPSIO32

Aplikácia na CD médiu

Ústav vedy a výskumu UMB, 2006

 

6. Hudec M.: Kompenzačný softvér

www.fpv.umb.sk/mhudec

Fakulta prírodných vied UMB, 2004

 

5. Hudec M.: Softvér HPSIO

Asistenčný softvér pre zrakovo hendikepovaných

Aplikácia na CD médiu

Fakulta prírodných vied UMB, 2004

 

4. Hudec M.: Softvérový kurz angličtiny pre HPSIO

Aplikácia na CD médiu

Fakulta prírodných vied UMB, 2004

 

3. Hudec M.: Aktuálne a perspektívne využitie osobných počítačov

GII

Metodická a propagačná príručka

Fakulta Prírodných Vied UMB, 1999, č. 1, str. 6-7.

 

2. Hudec M.: Čo prináša pracovisko na FPV UMB

GII

Metodická a propagačná príručka

Fakulta Prírodných Vied UMB, 1999, č. 1, str. 5-6.

 

1. Hudec M.: Ako môže technika pomáhať pri integrovanom vzdelávaní?

GII

Metodická a propagačná príručka

Fakulta Prírodných Vied UMB, 1999, č. 1, str. 4-5.

 

 

Nezávislé pozitívne hodnotenie pracoviska

na Fakulte prírodných vied UMB redakciou

Ťasopisu Priezor o živote zrakovo postihnutých

 

 

1. Hrehorčáková, Ľ.: Ľudský hlas v rukách nevidiaceho programátora

reportáž

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu,

2001, Levoča, r. 31, č. 2, str. 33-37

 

 

Iné publikácie

 

 

14. Hudec M.: Vývojové prostredie na prácu s hlasom a neurónovou sieťou pre zrakovo hendikepovaných

BDF

Informatika v škole, 2008, č. 35, str. 37-43

 

13. Hudec M.: Využitie neurónových sietí v bežných algoritmoch

BDF

Informatika v škole, 2007, č. 32, str. 4-11

 

12. Hudec M.: Kompenzačná pomôcka pre nevidiacich a paretikov PC pomocníkom alebo kamarátom?

BDF

Informatika v škole, 2001, č. 22, str. 30-36

 

11. Hudec M.: Spracúvanie hlasu nevidiacimi používateľmi PC

BDF

Priezor, 2001, č. 2, str. 61

 

10. Hudec M.: Spracúvanie hlasu nevidiacimi používateľmi PC

BDF

Nový život (vo zvukových nahrávkach), 2001, č. 2

Nový život (v bodovom písme), 2001, č. 3

 

9. Hudec M.: Centrum podpory integrovaného vzdelávania nevidiacich

BDF

Informatika v škole, 2000, č. 20, str. 3-8

 

8. Hudec M.: Ľudský hlas v rukách nevidiacich používateľov

BDF

Tyflologické čítanie, 2000, č. 1, str. 66-75

 

7. Hudec M.: Rozprávajúci počítač, pomôcka pre nevidiacich

BDF

Informatika v škole, 2000, č. 19, str. 41-44

 

6. Hudec M.: Vzdelávanie nevidiacich

BDF

Informatika v škole, 1999, č. 18, str. 32-36

 

5. Hudec M.: Pomôcka pri vzdelávaní nevidiacich

BDD

Pedagogické rozhľady, 1999, č. 4, str. 35-36

 

4. Hudec M.: Nevidiaci žiaci a informácie

BDD

Pedagogické rozhľady, 1998, č. 5, str. 36

 

3. Hudec M.: Vstup pre nevidiacich a int 9

BDF

Informatika v škole, 1998, č. 17, str. 45

 

2. Hudec M.: Viete prispôsobiť klávesnicu PC pre nevidiacich?

BDF

Učiteľské noviny, 1998, č. 26, str. 8

 

1. Hudec M.: Pre výučbu nevidiacich študentov

BDF

Učiteľské noviny, 1997, č. 41, str. 9