print

Ponuka

Za účelom efektívneho prepojenia vedecko-výskumných aktivít s praxou ponúka Centrum geoinformatiky a digitálnych technológií nasledovné služby orientované najmä na terénny zber a následné spracovanie priestorových informácií:

  • Služby leteckej fotogrametrie: Letecké zber dát s možnosťou vyhotovenia leteckých snímok vysokého rozlíšenia a digitálneho 3D modelu povrchu vysokého rozlíšenia (zalietanie územia, spracovanie dát, vygenerovanie georeferencovaných leteckých snímok a digitálneho modelu povrchu).
  • Služby spracovania údajov v prostredí GIS: Priestorové analýzy údajov, geoprocesingové operácie, spracovania priestorových údajov s vysokými nárokmi na výkon hardvérového vybavenia (pokročilé analýzy, generovanie modelov a pod.), možnosť realizácie výstupov do podoby 2D a 3D výstupov, interpretácia analýz vo vzťahu k predmetu výskumu.
  • Služby terestrického 3D skenovania: Realizácia statického preistorového skenovania územia s následným spracovaním 3D dát.
  • Služby presných priestorových meraní: Realizácia meraní geodetickej povahy.
  • Služby zberu vybraných environmentálnych premenných: Zber dát v terestrickom a akvatickom prostredí (teplota, tlak, vlhkosť, rýchlosť vetra, resp. teplota, pH, vodivosť, obsah voľného O2)  a ich mapové či iné priestorové vizualizácie.

V rpípade záujmu o ponúkané služby či bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na adrese: matej.masny@umb.sk

=