print

Ponuka

Za účelom efektívneho prepojenia vedecko-výskumných aktivít s praxou ponúka Centrum geoinformatiky a digitálnych technológií nasledovné služby orientované najmä na terénny zber a následné spracovanie priestorových informácií:

1. Služby leteckej fotogrametrie: Letecký zber dát s možnosťou vyhotovenia leteckých snímok vysokého rozlíšenia, vrátane snímkovania termokamerou, alebo v spektrre RGB (UAV Trimble UX5, SenseFLY eBee SQ). Ponuka ďalej obsahuje tvorbu a interpretáciu digitálneho 3D modelu povrchu vysokého rozlíšenia (zalietanie územia, spracovanie dát, vygenerovanie georeferencovaných leteckých snímok a digitálneho modelu povrchu) v soft. prostredí, ArcGIS, Agisoft Photoscan, Surfer, Voxler, MapViewer.

2. Služby spracovania údajov v prostredí GIS: Možnosť interpretácie leteckých snímok (vrstvy krajinnej pokrývky, motodika CORINE Land Cover). Priestorové analýzy údajov, geoprocesingové operácie, spracovania priestorových údajov s vysokými nárokmi na výkon hardvérového vybavenia (pokročilé analýzy, generovanie modelov a pod.), možnosť realizácie výstupov do podoby 2D a 3D výstupov, interpretácia analýz vo vzťahu k predmetu výskumu (ArcGIS, MapViewer, Q-GIS).

3. Služby terestrického 3D skenovania a modelovania: Realizácia statického priestorového skenovania exteriéru (voľná krajina), interiéru aj jednotlivých objektov s následným spracovaním a vizualizácií 3D dát v soft. prostredí RiSCAN Pro a STONEX Reconstructor, (RIEGL VZ1000, STONEX X300 a Max SCAN 3D scanner). Stanovenie odvodených rozmerov objektov, výpočty priestorových ukazovateľov a rozdielových objemov modelovaných povrchov a štruktúr.

4. Služby presných priestorových meraní: Realizácia meraní geodetickej povahy s využitím národnej observačnej služby SK-POS prostredníctvom GNSS roverov ALTUS APS-3, STONEX S9 IIIPlus a totálnej stanice Nicon NIVO C3.

5. Služby zberu vybraných environmentálnych premenných: Zber dát v terestrickom (vrátane podzemných priestorov) a akvatickom prostredí (teplota, tlak, vlhkosť, rýchlosť vetra, teplota, pH, vodivosť, obsah voľného O2, CO2) a ich mapové či iné priestorové vizualizácie v 2D a 3D (HACH HQ40d multi, WTW Cond).

6. Povrchový prieskum a interpretácia výsledkov Elektrickej odporovej tomografie (ERT) pre účely vyhľadávania plytkých podpovrchových štruktúr a geologického zvrstvenia, dutých priestorov, vodivých štruktúr, svahových deformácií, hustotných nehomogenít, atď.

7. Modelovanie a interpretácie založené na interpolácii 3D objemových dát (priestorové zmeny ekologických, geologických, klimatických a ďalších veličín v priestore – v soft. prostredí Voxler).

V prípade záujmu o ponúkané služby či bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na adrese: matej.masny@umb.sk

=