print

doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.

Kontakt

  • Pracovisko:Katedra geografie a geológie
  • Funkcia:Vysokoškolský učiteľ
  • Zaradenie:Docent

KontaktMiestnosť: F310
Telefón: 048 446 7310Email: Alfonz.Gajdos@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

Kvalifikácia

 

Absolvent: FTVŠ UK v Bratislave, rok: 1979, odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii telesná výchova - zemepis

 

PhD.: rok:1998

odbor: fyzická geografia a geoekológia

miesto: PríF UK v Bratislave

téma: Komplexná fyzickogeografická charakteristika Starohorských vrchov

 

RNDr.: rok: 2001

odbor: fyzická geografia a geoekológia

miesto: Katedra krajinnej ekológie FPV UMB

téma: Geoekologická charakteristika Starohorských vrchov

 

doc.:  rok: 2002

odbor: fyzická geografia a geoekológia

miesto: FHPV PU Prešov

téma: Zmeny v krajinnej štruktúre Starohorských vrchov na príklade     lesnej vegetácie

 

Súčasné pracovné zaradenie

Docent na funčnom mieste od 2007 (ŠO Geografia)

 

Priebeh doterajšej praxe

1979 – 1990: Internátna športová škola v Banskej Bystrici (stredoškolský učiteľ)

1990 – 2005: katedra geografie Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici, neskôr Fakulty humanitných a prírodných vied UMB, v súčasnosti Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

1994 – 1999: tajomník katedry geografie FPV UMB v Banskej Bystrici

2001 – 2006: prodekan FPV UMB pre pedagogickú činnosť

od 2007: dekan FPV UMB v Banskej Bystrici

od 2015: prodekan FPV UMB pre rozvoj

 

Pedagogická činnosť – profil

školiteľ doktorandského štúdia: na FPaHV PU v Prešove v ŠP regionálna geografia a regionálny rozvoj v ŠO 4.1.38 regionálna geografia

garant ŠP Geografia a krajinná ekológia v ŠO Geografia na FPV UMB, 1. stupeň VŠ štúdia

spolugarant ŠP Geografia a rozvoj regiónov, 2. stupeň VŠ štúdia, Didaktika geografie 3. stupeň VŠ štúdia

člen oborovej rady doktorského SP Specializace v pedagogice, studijný obor Didaktika geografie na PF Masarykovej univerzity v Brne

 

Vedecko-výskumná činnosť – profil

Projekt VEGA 1/7423/2000 (spoluriešiteľ): Geoekologická a humánnogeografická optimalizácia kotlinových a horských systémov Slovenska (2000 - 2002)

Projekt VEGA 1/2034/05 (vedúci projektu): Kvalita a využívanie životného prostredia podhorských a horských oblastí stredného Slovenska (2005 – 2007)

Projekt VEGA 1/0154/08 (vedúci projektu): Geografické a krajinnoekologické problémy montánnej (baníckej) krajiny stredného Slovenska (2008 – 2010)

 

Publikačná činnosť

a) samostatné vedecké práce a monografie: 1 zahraničná monografia, 3 domáce monografie, 5 kapitol v domácich monografiách

b) vedecké štúdie a vedecké články: 49 vedeckých prác

c) učebnice, učebné texty: 6 stredoškolských učebníc, 5 vysokoškolských učebných textov

d) vyriešené vedecko-výskumné a tematické úlohy: 5

e) prednesené referáty a príspevky vo vedeckých zborníkoch: 51

f) odborné články: 32

 

Výber publikovaných prác (2006 – 2015)

 

Gajdoš, A., 2006: Vybrané priestorové fyzickogeografické zákonitosti na južných svahoch Krížnej vo Veľkej Fatre. Geografická revue č. 2, roč. 2 , s. 38 – 45  ISSN 1336-7076

Gajdoš, A., 2006: Hospodárska geografia pre obchodné akadémie 2. časť. In Gajdoš, A. Tolmáči, L., Mazúrek, J., Orbis Pictus Bratislava, 144 s. (65 % podiel)   ISBN 80-7158-695-1

Gajdoš, A., Midriak, R., 2007: Geografia a krajinná ekológia. Učebné texty FPV UMB v Banskej Bystrici, 45 s.  ISBN 978-80-8083-416-6

Andráš, P., Gajdoš, A., Križáni, I., Rusková, J., 2009: Monitoring a možnosti remediácie vybraných banských depónií Západných Karpát. FPV UMB Banská Bystrica, 235 s.   ISBN 978-80-8083-821-8

Škodová, M., Gajdoš, A., 2010: Dynamics of changes in the structure of the forest edge in Slovakia. In Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica I (2010), Folia 93, p. 22 – 29    ISSN 1689-9903

Gajdoš, A., Škodová, M., 2010: Landscape potential of the Staré Hory Mountains teritory in term area structures of Slovakia and east part of Central Europe. Visnik KDU imeni Michajla Ostrogradskovo, Ukraina. Vipusk 2/2010 (61), častina 1, p. 120 – 122    ISSN 1995-0519   ISSN 2072-8263

Gajdoš, A., Klaučo, M. (20 %), 2010: Doterajší stav výskumu glaciálnych foriem georeliéfu v Nízkych Tatrách. Geografická revue č. 1, roč..6,  s. 24 – 41      ISSN 1336-7076

Gajdoš, A., 2008: Position of Landscape-Ecological Theme in Modern Geography. In Hana Svatoňová et al. (eds): Geography in Czechia and Slovakia. Heory and Practice at the Onset of 21st Century. Masaryk University, Brno, s. 68 – 72    ISBN 978-80-210-4600-9

Gajdoš, A., Škodová, M., 2011: Antropogenically created forest edge in the Starohorské vrchy Mts. on the example of Donovaly village. In Journal of Landscape Ecology (2011), Vol: 4 / No. 1 Brno : Regional Branch of the International Association for Landscape Ecology – CZ-IALE, p. 55-64  ISSN 1803-2427

Gajdoš, A., Klaučo, M., Škodová, M., 2012: Hodnotenie krajinnej štruktúry a ekologickej významnosti ekotonov lesnej vegetácie v Starohorských vrchoch. Geografický časopis 64 (2012) 3, 253-266   ISSN 0016-7193

Gajdoš, A., Anstead, L., 2013: The problems concerning occurence of glacial landforms on southern slopes of Low Tatra mountains in Slovakia. In Herber, V. (ed): Fyzickogeografický sborník 11, Fyzická geografie a kulturní krajina v 21. století. PříF Masarykova univerzita Brno, ČGS Praha, s. 40 – 44     ISBN 978-80-210-6603-8

Gajdoš, A. (60 %), Mazúrek, J., Tolmáči, L. (20 %), Houdková, Z., Baar, V. (10 %), Madleňák, T. (8 %), Lacika, J. (2 %), 2013: Regionálna geografia Európy. Vysokoškolská učebnica. VEDA, vydavateľstvo SAV Bratislava 2013, 592 s.     ISBN 978-80-224-1304-6

Michal, P., Gajdoš, A., 2014: Geomorfologické členenie Slovenska z pohľadu súčasného výskumu, s. 141 – 150. In Geografické informácie 1/2014, roč. 18, UKF v Nitre, Nitra    ISSN 1337-9453

 

Počet ukončených doktorandov

      RNDr. Martina Škodová, PhD.

      RNDr. Helena Forgáčová, rod. Odrobiňáková

Počet vedených doktorandov

      RNDr. Alžbeta Ližbetinová

 

Členstvo v domácich a medzinárodných mimovládnych orgánoch a organizáciách, redakčných radách

- od roku 2005: člen Ústrednej predmetovej komisie pre zemepis/geografiu Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave.

- 2004 – súčasnosť: člen Vedeckej rady FPV UMB v Banskej Bystrici

- od roku 2005: hlavný redaktor vedeckého časopisu Geografická revue

 

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

máj 1997: Université de Angers (Francúzsko)

júl - august 2007: Université de Poitiers, vzdelávacie centrum CAREL v Royan (Francúzsko)